کتاب‌های مرتبط با دو فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی قانون یار - شماره اول