دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10

هدف دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10، بررسی تاثیر سواد رسانه‌های دیجیتالی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج است.

روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است، جامعه‌ی آماری 160 نفر از دانش آموزان دختر عضو تشکیلات فرزانگان کرج بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای 113 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته رشد مهارت‌های اجتماعی کرامتی (2008) که روایی آن مورد تأیید متخصصان و پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۹ برآورد گردیده بود، مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از t مستقل و با کمک آزمون من-ویتنی (به جهت عدم توزیع طبیعی داده‌ها) و نرم‌افزار SPPS انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سواد رسانه‌های دیجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتهای اجتماعی (احترام به دیگران، رعایت مقررات، انجام‌ وظیفه، فعالیت گروهی و تحمل‌پذیری) دانش‌آموزان عضو تشکیلات فرزانگان دوره اول متوسطه تأثیر مثبت و معناداری داشت.

فهرست مطالب

بررسی اثربخشی سواد رسانه‌های دیجیتالی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان؛ مطالعه موردی دانش‌آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج
هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی در سازمان‌های امروز
نقش خلاقیت در مدیریت آموزشی
بررسی فرآیند و رویکردهای مدیریت دانش و تاثیر آن بر سازمان‌ها و مراکز آموزشی
سیاست‌گذاری حرفه‌ای در نظام آموزشی در هزاره سوم با تاکید بر مبحث آینده پژوهی
تاثیر رفتار کارآفرینانه بر رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای کوچک گردشگری؛ مورد مطالعه: شهر شیراز
ویژگی فرهنگ سازمانی سازمان‌های موفق و ناموفق در سازمان‌های آموزشی
بررسی مولفه‌های تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان به وسیله مدل جین لیدکا
کاربرد هوش هیجانی در آموزش و پرورش
بررسی نقش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار
بررسی رابطه مدیریت استعداد و با اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان
بازتولید راهبردهای توسعه صادرات از ایران به آسیای میانه

 ۱۴۸ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6409 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10

برای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10