دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10

هدف دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10، بررسی تاثیر سواد رسانه‌های دیجیتالی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان عضو تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج است.

روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است، جامعه‌ی آماری 160 نفر از دانش آموزان دختر عضو تشکیلات فرزانگان کرج بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای 113 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته رشد مهارت‌های اجتماعی کرامتی (2008) که روایی آن مورد تأیید متخصصان و پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۹ برآورد گردیده بود، مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از t مستقل و با کمک آزمون من-ویتنی (به جهت عدم توزیع طبیعی داده‌ها) و نرم‌افزار SPPS انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سواد رسانه‌های دیجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتهای اجتماعی (احترام به دیگران، رعایت مقررات، انجام‌ وظیفه، فعالیت گروهی و تحمل‌پذیری) دانش‌آموزان عضو تشکیلات فرزانگان دوره اول متوسطه تأثیر مثبت و معناداری داشت.

 ۱۴۸ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6409 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

بررسی اثربخشی سواد رسانه‌های دیجیتالی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان؛ مطالعه موردی دانش‌آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج
هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی در سازمان‌های امروز
نقش خلاقیت در مدیریت آموزشی
بررسی فرآیند و رویکردهای مدیریت دانش و تاثیر آن بر سازمان‌ها و مراکز آموزشی
سیاست‌گذاری حرفه‌ای در نظام آموزشی در هزاره سوم با تاکید بر مبحث آینده پژوهی
تاثیر رفتار کارآفرینانه بر رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای کوچک گردشگری؛ مورد مطالعه: شهر شیراز
ویژگی فرهنگ سازمانی سازمان‌های موفق و ناموفق در سازمان‌های آموزشی
بررسی مولفه‌های تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان به وسیله مدل جین لیدکا
کاربرد هوش هیجانی در آموزش و پرورش
بررسی نقش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار
بررسی رابطه مدیریت استعداد و با اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان
بازتولید راهبردهای توسعه صادرات از ایران به آسیای میانه

راهنمای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10

برای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 10