دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول)


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول)

هدف فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول)، بررسی تأثیر نسبت سرمایه بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری است. جامعه و نمونه  آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است.

این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از جنبه روش استنتاج توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است که به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده. نتایج حاصل از فرضیه نیز با استفاده از آمار استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می‌دهد که نسبت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری دارد.

 ۸۵ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4408 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

بررسی تأثیر نسبت سرمایه در بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری کشور
بررسی رابطه‌ بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کارایی شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تاپسیس و تحلیل پوششی داده‌ها
مروری بر مبانی نظری حق الزحمه حسابرسی
بررسی محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی
بررسی تاثیر شش‌ سیگما بر عملکرد مالی شرکت با تمرکز بر فرآیندهای حسابداری

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول)

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول)