دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک

هدف فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک؛ شناسایی عوامل مؤثر در به‌ کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL) توسط شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران است،

زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید، زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر است. این زبان به‌ عنوان ابزاری قدرتمند، کارایی و اثربخشی فرآیند گزارشگری مالی را تسهیل و فرآیند تحصیل اطلاعات و شفافیت در افشا را بهبود می‌بخشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش؛ تحلیلی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هستند که به‌ منظور کسب دیدگاه‌های آنان پرسشنامه‌ای شامل چهار فرضیه و 20 سؤال طراحی گردید و به‌ صورت تصادفی میان 120 نفر از اعضای جامعه، در سال 1396 توزیع گردید سپس داده‌های جمع‌آوری‌ شده توسط پرسشنامه با استفاده از روش‌های آماری (آزمون دو جمله‌ای و آزمون t و آزمون ویلکاکسون یک نمونه‌ای و آزمون کولموگروف - اسمیرنف) مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش، فرضیه‌های پژوهش را تأیید نمود و نشان داد که عوامل: محیطی، سازمانی، حاکمیت شرکتی و تکنولوژی به‌ عنوان عوامل مؤثر در پیاده‌سازی زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL) توسط شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 ۸۱ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4408 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

شناسایی عوامل موثر در به‌ کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر نسبت‌های مالی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه
بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجی‌گری خودکارآمدی مالی در حرفه حسابداری و حسابرسی

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک