دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک، منتشر شد. بررسی ارتباط بین اندازه، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی و بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد با نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید.

از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تأثیرگذار است، اندازه موسسه حسابرسی، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان
موسسه حسابرسی هست. در این تحقیق به منظور بررسی این رابطه از تعریف‌های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه
حسابرسی، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد 110 شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده‌اند.

روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی همبستگی بوده و داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است.

 ۶۲ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4408 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

بررسی ارتباط بین اندازه، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی
بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد با نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی
نقش و جایگاه خدمات غیرحسابرسی بر کیفیت حسابرسی
بررسی اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته
حضور زنان در کمیته حسابرسی: حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس مستقل

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک