دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 4


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 4 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 4

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 4، منتشر شد. شناسایی و رتبه‌بندی اصول تأثیرگذار سازمان‌دهی اسلامی بر عملکرد سازمان‌ها و مدل‌سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه‌ی شبکه‌ی لجستیک بسته با در نظرگیری مقدار تخفیف تامین‌ کننده‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی اصول تأثیرگذار سازماندهی اسلامی بر عملکرد سازمان‌ها انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 30 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت اسلامی تشکیل می‌دهند.

در این مطالعه ابتدا با استفاده از مرور ادبیات، شش عامل شامل شایسته سالاری، تعالی نیروی کار و تخصص توأم با تعهد، رهبری، مشاوره جویی، و اخلاق‌مداری به عنوان اصول تأثیرگذار سازماندهی اسلامی بر عملکرد سازمان‌ها شناسایی شدند. سپس با اتکا به نظر خبرگان و تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نسبت به اولویت‌بندی عوامل مذکور اقدام گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مقایسات زوجی بر اساس طیف 9 درجه ساعتی است. نتایج حاصل از رتبه‌بندی عوامل نشان داد به ترتیب مؤلفه‌های رهبری، مشاوره جویی، اخلاقمداری، شایسته‌ سالاری، تعالی نیروی کار و تخصص توأم با تعهد از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند.

 ۵۴ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4394 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

شناسایی و رتبه‌بندی اصول تأثیرگذار سازمان‌دهی اسلامی بر عملکرد سازمان‌ها
مدل‌سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه‌ی شبکه‌ی لجستیک بسته با در نظرگیری مقدار تخفیف تامین‌کننده‌ها با هدف مینیمم سازی CO2 منتشر شده و هزینه کل و میزان تاخیر
سنجش رضایت مشتری به‌ منظور افزایش فروش با استفاده از داده‌کاوی؛ مطالعه موردی در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین
روش سلسله مراتبی (AHP) جهت انتخاب محرک سرعت متغیر (هیدروکوپلینگ و VFD) در پروژه‌های نفت و گاز

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 4

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 4 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های کاربردی مهندسی صنایع - شماره 4