دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 5


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 5 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 5

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 5، منتشر شد. بررسی مسایل مرتبط با منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی و بررسی استراتژی‌های توسعه گردشگری ساحلی، در جزیره کیش، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید.

در این مقاله به بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری در گردشگران استان قزوین پرداخته شد. روش تحقیق در این مقاله کاربردی و از نوع توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران مراجعه کننده به قزوین بوده‌اند که تعداد آن‌ها نامحدود بوده و با استفاده از فرمول کوکران در جامعه نامحدود، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با توجه تکنیک معادلات ساختاری (بین 5 و 15 برابر تعداد گویه‌ها) نیز مورد قبول است. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روایی محتوا و سازه مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و پایایی نیز مورد تایید قرار گرفت.

 ۷۰ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4866 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری؛ مطالعه موردی: گردشگران استان قزوین
بررسی مسایل مرتبط با منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی
بررسی استراتژی‌های توسعه گردشگری ساحلی، در جزیره کیش
سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری با تأکید بر الگوهای رفتاری گردشگران در مشهد
گردشگری صنعت سفید با گردشگری جامعه محور

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 5

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 5 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 5