کتاب‌های مرتبط با کتاب انسان در قرآن: مقدمه‌ای بر جهان‌ بینی اسلامی