دانلود کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس

کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس به قلم حامد مینا و احمد رضائیان راد، در دو بخش ابتدا به سیر تحول، مفهوم، مبانی و آثار پرداخته و سپس نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

تجدید نظر از احکام کیفری از نظر حساسیت و تأثیری که در محقق شدن حقوق اصحاب دعوی داشته و همچنین به سبب اینکه از وسایل تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و تامین منافع اجتماعی بوده، همیشه یکی از مباحث مهم و بحث‌انگیز آیین دادرسی کیفری است.

این در حالی است که سطحی‌نگری و عدم تعمق در متون فقهی، کلام فقها و همچنین قوانین مربوطه باعث شده است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد.

برخی از سوالاتی که در کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از:

- فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
- آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می‌گردد. می‌باشد؟
- ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
- آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
- آیا نظام قضایی ایران می‌تواند، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
- آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می‌گردند؟

در بخشی از کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس می‌خوانیم:

برخی معتقدند پرونده در صورت معلوم نبودن نوع جرم، در دادگاه کیفری استان مطرح و چنانچه مجازاتی غیر از رجم یا اعدام داشته باشد. به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌گردد. تا رسیدگی و رأی صادر نماید و برخی دیگر عکس این عقیده را دارند.

به هر حال مرجع تجدید نظر با توجه به این که دادگاه رسیدگی کننده کدام دادگاه باشد متفاوت است. بدین معنی که چنانچه جرایم مزبور توسط دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی کشور خواهد بود. ولی چنانچه دادگاه کیفری عمومی، دادگاه بدوی در این خصوص باشد. مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

و اما عملاً مشاهده گردیده است که برخی از قضات دادگاه‌ها، اعتقادی به قابل تجدیدنظر بودن احکام مربوط به زنا یا لواط (در مواقعی که دادگاه بدوی حکم برائت صادر کند.) ندانسته و در چنین مواردی قائل به قطعیت حکم هستند. به نظر می‌رسد که منشاء این سوء تفسیر، سوء تعبیر و برداشت غلط برخی از قضات دادسرا باشد توضیح آن که، برخی از قضات دادسراها معتقدند که، با توجه به این که جرایم زنا یا لواط قابل طرح در دادسرا نبوده و مستقیماً در دادگاه مورد تعقیب و رسیدگی قرار می‌گیرند لذا دادسرا به عنوان ذی حق در دعوی نبوده و صلاحیت وارد شدن به دعوا را ندارد. و بنابراین، حکم صادره، باید قطعی باشد.

به نظر می‌رسد این استنباط صحیح نبوده و با توجه به اصول کلی ایین دادرسی کیفری جرم لواط و زنا جزء جرایم عمومی بوده و تعقیب دعوا از آغاز فرایند رسیدگی تا پایان آن به عهده دادسرا است.

 ۲۵۲ صفحه، ۵۳۲ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-229-031-3 

چاپ ۱۳۹۸: ۵۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
سؤالات مطروحه در این اثر علمی
فرضیات پیشنهادی مولفین
بخش نخست: تجدید نظر در احکام کیفری: سیر تحول، مفهوم، مبانی و آثار
فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری
بند سوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آن‌ها، مصوب 1376
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور، مصوب 31 خرداد 1368
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر1373
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مبحث دوم: در حقوق انگلستان
گفتار اول: فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح (مجستریت)
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدید نظر
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری
بند دوم: انواع تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر عام
ب: تجدیدنظرخاص
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی
بند دوم: ادله مخالفین
الف: فقدان مبنای صحیح فلسفی و عقلی
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بردادگاه دیگر
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر
بنداول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتمادعمومی
ب: اثر پیشگیرانه تجدیدنظر
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی و هماهنگی بیشتر میان دادگاه‌ها
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهشی
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر
ر: کاهش(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل
ش: تجدیدنظر موجبی برای سوء استفاده
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض
بند اول: تجدیدنظر و فرجام
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر
بند اول: بر حسب موضوع مورد اعتراض
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم علیه
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر
بخش دوم: تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوه رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدید نظر
مقدمه
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی
بند اول: دیوان عالی کشور
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور
ب: دادسرای دیوان عالی کشور
بند دوم: دادگاه عالی عدالت
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی
بند اول: دادگاه تجدیدنظر
بند دوم: دادگاه جزا
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام
بند دوم: اصل تأثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
بند اول: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر
بند اول: شرایط تنظیم درخواست
الف: دادگاه تجدیدنظر
ب: دادگاه جزا
ج: دادگاه عالی عدالت
د: دیوان عالی
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است
گفتار دوم: تقدیم درخواست
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد.
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر و کامل تقدیم شده باشد.
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی
بند اول: محکوم علیه
بند دوم: دادستان
بند سوم: مدعی خصوصی
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی
ب: صدور قرار عدم صلاحیت
ج: صدور قرار رد درخواست
د: صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
2- اجرای ترتیبات خاص
1-2- اخذ تامین مناسب
2-2- ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه و حضور تجدیدنظرخواه
3-2- تسهیل حضور زندانی در دادگاه
4-2- قرار تحقیق و معاینه محلی
5-2- استماع ادله جدید
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
1- تایید حکم بدوی
2- تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن
3- نقض رای بدوی
1-3- صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت
2-3- صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا
مبحث دوم فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور
1- گزارش عضو ممیز
2- اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات
3- عدم دعوت اصحاب دعوی
4- اخذ نظر نماینده دادستان کل
5- ختم رسیدگی
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور
1- تایید رای تجدیدنظرخواسته
2- نقض حکم تجدیدنظرخواسته
1-2- نقض بلاارجاع
2-2- نقض به لحاظ نقص تحقیقات
3-2- نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی
4-2- نقض و ارجاع
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت
منابع و مآخذ
1) منابع فارسی
ب) مقالات

راهنمای دانلود کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس

برای دانلود کتاب تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  تجدید نظر در آراء کیفری با نگاهی به حقوق انگلیس