دانلود کتاب زیبایی‌شناسی علم اقتصاد


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب زیبایی‌شناسی علم اقتصاد و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب زیبایی‌شناسی علم اقتصاد

علیرضا رحیمی بروجردی در کتاب زیبایی‌شناسی علم اقتصاد: نگرشی زیبایی‌شناسانه به تطور اندیشه‌ها و رفتار انسان اقتصادی از یونان باستان تا عصر جدید، به بررسی تفکر انسان و انتخاب اقتصادی طی دوره‌های زمانی مختلف تاریخ پرداخته است. 

شما هنگام مطالعه‌ی این کتاب با اسطوره‌های تاریخ، سیر تفکر و تأثیرات اندیشه‌های کهن بر دگرگون شدن علم اقتصاد آشنا شده و ردپای اندیشه‌ها و انسان اقتصادی را در کوشش ذهنی ادیبان و نویسندگان در کنار نگرش‌های فلسفی مشاهده می‌کنید. 

این کتاب حول سه محور: «انسان اقتصادی»؛ «زیبایی شناسی» و «ادراک هولوگرافیک اقتصاد» نگارش شده است و دوره‌های تاریخی مورد بحث آن عبارتند از: عصر سیاسی-اجتماعی یونان باستان، عصر امپراطوری روم، دوران تاریکی در اروپا، قرون وسطی در اروپا، رنسانس، مکاتب ادبی-هنری اومانیستی و بورژوایی و مکاتب فلسفی-سیاسی اومانیستی عصر جدید. 

در بخشی از کتاب درباره‌ی نظام برده‌داری می‌خوانیم:

برده‌داری در یونان باستان و امپراطوری روم نه‌ تنها به‌عنوان «انتخاب و نظام اقتصادی» رایج پذیرفته شده بود، بلکه به‌ تعبیر ارسطو به‌ مثابه حق طبیعی برای نظام‌های سیاسی و عرف متداول در جامعه پذیرش می‌شد. در روم باستان، «پاترسین‌ها» مقام برتر داشتند و توده مردم را «پلب‌ها یا پلبین» می‌گفتند که به‌عنوان طبقه‌ای پست‌تر در جامعه قلمداد می‌شدند. لفظ «پوپولوس» به طبقات برتر جامعه تعلق می‌گرفت و تنها پس از استقرار دموکراسی در روم بود که شامل پلب‌ها می‌شد. طبقه زیردست را بندگان یا بردگان تشکیل می‌داد که تعدادشان زیاد نبود و قیمتشان در جامعه بالا؛ اربابان و شاهان با آن‌ها رفتار محبت‌آمیزی داشتند. قانون جمهوری اجازه می‌داد که بدهکاران به‌ صورت برده یا بنده نزد طلبکار باقی بمانند و طلبکار حق فروش آن‌ها را داشت. تعداد زیادی از توده مردم (پلب‌ها) که به صاحب‌منصبان بدهکار می‌شدند، نزد آن‌ها به‌ صورت برده باقی می‌ماندند.

 ۷۱۱ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-8004-71-4 

چاپ ۱۳۹۵: ۵۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۷۰۰۰ ت - 5.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

نگاه هفت اقتصاددان ایرانی به کتاب زیبایی‌شناسی علم اقتصاد
پیش‌گفتار
فصل اول: کلیات
1- مقدمه
2- انسان اقتصادی
3- زیبایی‌شناسی
4- ادراک هولوگرافیک اقتصاد
5- معرفی کتاب
فصل دوم: عصر سیاسی-اجتماعی یونان باستان
1- یونان باستان قبل از پیدایش مسیحیت
2- عصر هومری
3- عصر پریکلس: عصر اقتصاد آزاد، دموکراسی و توسعه هنر و فلسفه
4- رابطه میان اخلاق و مناسبات اقتصادی-اجتماعی یونان باستان
فصل سوم: عصر امپراطوری روم
1- امپراطوران روم باستان
2- امپراطوری روم باستان: علاقه به ادبیات
3- امپراطوری روم: علاقه به هنر
4- نظام برده‌داری
فصل چهارم: دوران تاریکی در اروپا
1- علل انحطاط امپراطوری روم غربی
2- مسیحیت
3- تاسیس حکومت‌های نوظهور بربرها در امپراطوری روم
فصل پنجم: قرون وسطی در اروپا
1- انحصار کلیسا
2- نشر، تالیف، نگارش و ترجمه متون
3- منبر، خطابه و موعظه
4- شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی: قرون وسطی در نگاهی اجمالی
فصل ششم: رنسانس
1- فلسفه مدرسه و عصر فیلسوفان پیش از رنسانس
2- عوامل پیدایش رنسانس
3- اشاره‌ای به آرا و اندیشه اندیشمندان عصر جدید در اروپا
4- تاثیرات متقابل آرای اندیشمندان عصر جدید بر علم اقتصاد
فصل هفتم: مکاتب ادبی-هنری اومانیستی و بورژوازی
مقدمه
1- تفکر عصر جدید: اومانیسم
2- مکاتب ادبی-هنری اومانیستی
فصل هشتم: مکاتب فلسفی-سیاسی اومانیستی عصر جدید
مقدمه
1- دئیسم و آتئیسم
2- اندیویدوآلیسم و کالکتویسم
منابع و ماخذ

راهنمای دانلود کتاب زیبایی‌شناسی علم اقتصاد

برای دانلود کتاب زیبایی‌شناسی علم اقتصاد و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  زیبایی‌شناسی علم اقتصاد