معرفی و دانلود رایگان کتاب مدیریت علف های هرز در باغات میوه

عکس جلد کتاب مدیریت علف های هرز در باغات میوه
قیمت:
رایگان - 0€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت علف های هرز در باغات میوه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت علف های هرز در باغات میوه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مدیریت علف های هرز در باغات میوه

علف هرز (weed) گیاهی است که بطور ناخواسته در خارج از محل رستنگاه طبیعی می روید و این موضوع می تواند تمامی گونه های گیاهی را شامل شود. علف های هرز برای کسب آب، مواد غذایی و در صورت برخورداری از ارتفاع زیاد جهت کسب نور با درختان میوه به رقابت برمی خیزند.

رقابت (competition) یک چیز مادی نیست بلکه تلاشی جهت اظهار وجود و برتری طلبی است. رقابت اِعمال قدرت در جوامع گیاهی است بطوریکه بدون در نظرگرفتن مکانیزم بکار رفته، تمایل به محدودسازی و انهدام گیاهان ضعیف تر را دارند. رقابت زمانی به حداکثر می رسد که منابع قابل دستیابی جهت رشد گیاهان دچار محدودیت شوند. رقابت دخالتی منفی است و در مکانی بوقوع می پیوندد که تقاضای همزمان برای یک منبع محدود وجود دارد. هر دو گیاه در این حالت دچار تحمل مرارت و دشواری می شوند ولیکن تحمل آن برای یکی از آنان دشوار تر است.

علف های هرز می توانند اثرات تأسف انگیزی بر رشد درختان میوه بواسطه رقابت با آنان جهت جذب آب ، فضا و مواد غذایی برجا بگذارند. بسیاری از علف های هرز دارای اثرات "ضدیت" (antagonistic) و یا "آلیلوپاتیک" (allelopathic) بر درختان هستند.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
رقابت برای کسب مواد غذایی
رقابت برای کسب نور خورشید
اثرات منفی علف های هرز شامل
اثرات مثبت علف های هرز شامل
دوره بحرانی رشد علف های هرز
زمان بندی کنترل علف های هرز
روش های کنترل علف های هرز
اثرات نوع اقلیم بر خسارتزایی گیاهان هرز
احداث باغات میوه
آماده سازی بستر (site preparation)
انتخاب درختان مناسب
خریدن نهال های میوه
غرس نهال ها
مدیریت درختان باغ
مراحل مختلف کاشت درختان میوه
فاز اوّل
فاز دوّم
فاز سوّم
دسته بندی علف های هرز باغات
دسته بندی علف های هرز براساس سیکل زندگی
گیاهان هرز یکساله (annuals)
گیاهان هرز دو ساله (biennials)
گیاهان هرز چندساله (perennials)
گروه بندی علف های هرز براساس شکل ظاهری
دسته بندی علف های هرز براساس شکل زیستی
گروه بندی علف های هرز براساس خصوصیات اکولوژیکی
طبقه بندی گیاهان از جنبه جوامع گیاهی (Phytosociology)
دسته بندی گیاهان از نظر منبع تغذیه
علف های هرز انگلی و سمّی
رده بندی سیستماتیکی علف های هرز (Taxonomic یا Systematic)
نامگذاری علف های هرز
اثرات تراکم و تنوّع علف های هرز بر سیمای خاک در اکوسیستم باغات نیمه گرمسیری
شناسایی علف های هرز باغات میوه
مدیریت پوشش زمین در باغات میوه
شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز سطح باغات میوه
1) نگهداری سطح باغات بصورت کاملاً عاری از علف های هرز
2) کولتیواتورزدن کامل سطح باغات و ایجاد پوشش سبز پائیزه
3) مدیریت سبزینگی ردیف درختان میوه
4) پوشش سراسری سطح باغ با چمن دائمی
5) پوشش سراسری سطح باغ با گیاهان زراعی
استقراریابی گیاهان پوششی
نگهداری گیاهان پوششی
6) کاربرد مالچ ها در ردیف درختان میوه
چگونگی کاربرد شیوه ساندویچی در مدیریت علف های هرز باغات میوه
کنترل علف های هرز باغ های میوه با شخم زدن (Tillage)
کنترل علف های هرز باغات میوه با استفاده از دیسک (Disking)
کنترل علف های هرز با کولتیواتورزدن باغات میوه (cultivation)
کاربرد توأمان شخم و کولتیواتور برای کنترل علف های هرز باغات میوه
کاربرد وجین دستی برای کنترل علف های هرز باغات
موورزدن سطح باغات برای کنترل علف های هرز
کاربرد دستگاه "Weed Badger" برای موورزدن و مشوّش کردن جایگاه علف های هرز
کاربرد مالچ ها در باغات میوه
الف- مالچ های آلی (organic)
مالچ های قابل تجزیه زیستی (biodegrable)
ب – مالچ های غیر آلی (non-organic یا inorganic)
مالچ قماش پلاستیکی (Woven plastic mulches)
مالچ پاشی بعنوان روشی در کنترل علف های هرز باغات میوه
مالچ ها بعنوان تکنیک جایگزین کنترل علف های هرز در باغات نارنگی اسپانیا
اثر مالچ های مختلف و کنترل شیمیایی جهت مدیریت علف های هرز باغات سیب ترکیه
نقش مالچ های آلی در حاصلخیزی خاک باغات میوه
کنترل علف های هرز باغات با بخار آب
کاربرد آفتابدهی سطح خاک برای کنترل علف های هرز باغات جدید
شعله افکنی علف های هرز باغات میوه
کنترل بیولوژیک علف های هرز باغات میوه
کنترل علف های هرز باغات میوه توسط چرای دام ها
معیارهای انتخاب حیوانات مناسب
استراتژی های چرا برای دستیابی به اهداف اکولوژیکی
ملاحظات پرورش حیوانات چرا کننده
مدیریت مؤثر و تلفیقی چرای باغات میوه
فواید محیطی چرانیدن باغات میوه
فواید اقتصادی چرانیدن باغات میوه
مدیریت جایگزین علف کش ها در باغات میوه بوسیله حیوانات
نکات کلیدی در مورد چرانیدن هدفمند باغات میوه بالغ شامل
استفاده از ماکیان جهت کنترل علف های هرز باغات
استفاده از حشرات جهت کنترل علف های هرز باغات
استفاده از پاتوژن های میکربی جهت کنترل علف های هرز باغات
استفاده از سایر جانداران جهت کنترل علف های هرز باغات
کاربرد گیاهان پوششی در باغات میوه
خصوصیات انواع گیاهان پوششی سطح باغات
1) آروا
2) تربچه روغنی
3) تیموتی
4) چچم
5) چمن مرتعی
6) خردل
7) ذرت
8) سبزیجات
9) سورگوم و سودانگراس
10) سویا
11) سیب زمینی
12) شبدرها و یونجه
13) شبدر سفید
14) شبدر قرمز
15) علف باغ
16) علف پشمکی صاف
17) کلزا
18) گندم زمستانه
19) گندم سیاه
20) لوبیا چشم بلبلی
21) لوبیا سبز
22) ماشک گل خوشه ای
23) نخود زمستانه اتریشی
24) نیلوفر گرمسیری یا "قلب مریم"
کشت مخلوط گیاهان پوششی
کاربرد گیاهان پوششی بعنوان کود سبز
مدیریت گیاهان پوششی سطح باغات میوه
شیوه های کنترل اختصاصی علف های هرز باغات
کنترل علف های هرز یکساله
کنترل علف های هرز چندساله در باغات میوه
کنترل علف های هرز چندساله باریک برگ
کنترل گراس های چند ساله پرپشت (bunch-type grasses)
کنترل علف های هرز چندساله پهن برگ
کنترل علف های هرز در باغات میوه خانگی (home orchards)
 حذف رقابت علف های هرز در برابر درختان میوه خانگی
الف- کاربرد مالچ های آلی
ب – مالچ قماش پوششی (fabric mulch)
پ – زیر و رو کردن خاک (cultivation)
ت – شعله افکن ها (Flamer)
ث – چمن های دائمی (permanent sod)
ج – علف کش ها
مدیریت علف های هرز در باغات ارگانیک
مدیریت توأمان علف های هرز و عناصر مصرفی گیاهان در باغات ارگانیک
تأثیر میزان و فراهمی عناصر غذایی درختان ارگانیک
--- موارد مهم توجه به کیفیت خاک در باغات میوه ارگانیک
آنالیز اقتصادی کنترل علف های هرز باغات ارگانیک
باغات زیتون ارگانیک
باغات سیب ارگانیک
باغات گردوی ارگانیک
--- کاربرد مالچ ها در باغات ارگانیک
باغات هلوی ارگانیک
استراتژی مدیریت علف های هرز باغات ارگانیک منطقه واشنگتن
کنترل علف های هرز در باغات خاص
1) کنترل علف های هرز در باغات آواکادو
کاربرد علف کش های هورمونی در باغات آواکادو
2) کنترل علف های هرز در باغات بادام درختی
3) کنترل علف های هرز در باغات پسته
برنامه ریزی و طراحی باغات پسته
تراکم درختان پسته
فواصل بین درختان و ردیف ها
مکان یابی و طراحی باغات پسته
مدیریت سطح باغات پسته
کاربرد کود اوره بعنوان علف کش پس از سبزشدن در باغات پسته
4) کنترل علف های هرز در باغات پکان
تشریح استراتژی های مدیریت علف های هرز باغات پکان
استفاده از شعله افکن در باغات پکان
استراتژی مدیریت باغات پکان جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا
معرفی علف های هرز خسارتزای باغات پکان
الف) علف های هرز یکساله تابستانه
ب ) علف های هرز چندساله تابستانه
پ ) علف های هرز یکساله زمستانه
ضرورت های مدیریت علف های هرز مشکل آفرین پکان
کنترل دارواش در باغات پکان
جمع بندی عمومی عملیات کنترل علف های هرز باغات پکان
مدیریت علف های هرز در باغات جدیدالاحداث سیب
کاربرد علف کش های قبل از سبزشدن در باغات سیب
--- شیوه های کاربرد علف کش های قبل از سبزشدن در باغات سیب
الف) شیوه "Fall / Spring Split"  
ب ) شیوه "Delayed pre-emergence"
پ ) شیوه "Spring / Summer Split"
شرح تفصیلی علف کش های قبل از سبزشدن باغات سیب
1) علف کش "دایکلوبنیل" (Dichlobenil)
2) علف کش "دایوران" (Diuron)
3) علف کش "فلومیوکسازین" (Flumioxazin)
4) علف کش "نورفلورازون" (Norflurazon)
5) علف کش "اُریزالین" (Oryzalin)
6) علف کش "اُکسی فلورفِن" (Oxyfluorfen)
7) علف کش "پندیمتالین" (Pendimethalin)
8) علف کش "پرونامید" (Pronamide)
9) علف کش "ریم- سولفورون" (Rimsulfuron)
10) علف کش "سیمازین" (Simazine)
11) علف کش "اس- متولاکلر" (S-Metolachlor)
12) علف کش "ترباسیل" (Terbacil)
علف کش های پس از سبزشدن در باغات سیب
موورزدن شیمیایی سطح باغات سیب
مدیریت تلفیقی باغات سیب تجارتی در جنوب شرقی آمریکا
مدیریت علف های هرز اراضی قبل از غرس نهال های گردو
دیده بانی سطح زمین باغات گردو
مدیریت علف های هرز باغات جدیدالاحداث گردو
مدیریت علف های هرز باغات استقراریافته گردو
ضدعفونی خاک باغات گردو به کمک نور خورشید برای کنترل علف های هرز
کاربرد گیاهان پوششی برای کنترل علف های هرز باغات گردو
کنترل شیمیایی علف های هرز باغات گردو
استفاده از علف کش ها برای کنترل علف های هرز یکساله باغات سیب و گلابی کالیفرنیا
کنترل علف های هرز در باغات پکان ، سیب و هلو
مدیریت تلفیقی علف های هرز در باغات مرکبات
کاربرد ماشک زراعی برای کنترل علف های هرز باغات مرکبات
کنترل علف های هرز در باغات پرتقال مرواریدی
مدیریت سطح زمین باغات مرکبات با سمپاش های هوشمند
کنترل علف های هرز باغات مرکبات با کولتیواتور پرفکتا و سمپاش هوشمند
دسته بندی علف های هرز باغات هلو
سیستم های مدیریت باغات هلو
کاربرد علف کش های قبل از سبزشدن در باغات هلو
کاربرد علف کش های پس از سبزشدن در باغات هلو
ملاحظات قبل از کاربرد علف کش ها در باغات هلو
مدیریت شیمیایی کنترل علف های هرز باغات هلو
گروه بندی و خصوصیات علف کش ها
انواع علف کش ها (Types)
گراس های چندساله استقراریافته ای چون : فستوک ، علف باغ ، سه دندان و همچنین انواع پاسپالوم
ابزارهای لازم برای کاربرد علف کش ها
سمپاش ها و تنظیمات آنها
ادوات سمپاشی (Spray equipment)
انواع سمپاش ها
اجزاء سمپاش ها
کاربرد علف کش ها در باغات میوه
انتخاب علف کش ها
علف کش ها چگونه عمل می کنند
کاربرد علف کش ها در باغات میوه
انهدام بقایای علف کش ها و ظروف خالی
کالیبراسیون سمپاش ها
اصول چهار گانه کالیبراسیون سمپاش ها
مشخصه های کاربردی در کالیبراسیون سمپاش ها
کالیبراسیون سمپاش های بوم دار (Boom sprayer)
عوامل گیاهی اثربخشی کنترل علف های هرز
نقش سن درختان در کاربرد علف کش ها
عوامل مکانی مؤثر بر کنترل علف های هرز
آمیختن علف کش های قبل از سبزشدن با خاک بستر
کاربرد ترکیبی علف کش ها
کاربرد تقسیطی علف کش ها
زمان بندی کاربرد علف کش ها
کنترل شیمیایی علف های هرز سمج
نکات مهم کاربرد علف کش ها
نتایج تحقیقاتی کاربرد برخی علف کش ها در باغات میوه
درماندگی علف کش ها در کنترل علف های هرز
مقاومت علف های هرز به علف کش ها
چگونگی مقاومت به علف کش ها در گیاهان هرز
عوامل مؤثر بر بروز مقاومت به علف کش ها
پیشگیری و مدیریت مقاومت به علف کش ها
مدیریت علف های هرز مقاوم به علف کش ها
مدیریت علف های هرز مقاوم به علف کش ها در نیومکزیکو
ظهور لولویوم مقاوم به گلیفوسیت در باغات میوه شیلی
ظهور علف هرز تاج خروس نخلی مقاوم به گلیفوسیت در جورجیا
چرا باید مراقب بروز علف های هرز مقاوم به علف کش راندآپ بود؟
چگونه باید علف های هرز مقاوم شده را مدیریت نمود؟
چگونه می توان بر وجود علف های هرز مقاوم به علف کش ها واقف گردید؟
کنترل علف هرز شیخ بهار مقاوم به گلیفوسیت در باغات میوه و تاکستان ها
خسارات کاربرد علف کش ها در باغات میوه
پتانسیل آبشویی سطحی و نفوذ عمقی علف کش ها
مخاطرات انسانی کاربرد علف کش ها در باغات میوه
مرکز کنترل مواد سمّی و ارائه خدمات اضطراری

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مدیریت علف های هرز در باغات میوه
نویسنده
سال انتشار۱۳۹۴
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات600
زبانفارسی
شابک978-600-364-544-8
موضوع کتابکتاب‌های آموزش پرورش گل و گیاه
قیمت نسخه الکترونیک
رایگان - 0 یورو
افزودن به کتابخانه

نقد، بررسی و نظرات کتاب مدیریت علف های هرز در باغات میوه

Abdul Malik saqibahmady
۱۴۰۰/۸/۴
سلام تقدیم شما!
واقعا یک کتاب مفید برایم تمام شد اما ادویه جات کیمیاوی که از آن نام بردید‌ ای کاش وارد افغانستان میشد تا از آن مستفیذ میشدیم زیرا درین آواخر گیاهان هرزه خیلی از زارعین ما را خساره نموده است
ر.علی زارع
۱۴۰۲/۴/۲۴
قابل توجه مهندسین زراعت و باغبانی و گیاه پزشک یک کتاب خوب و کاربردیه
علی حامی
۱۴۰۲/۴/۲۱
یک کتاب ساده سر راست و آموزنده برای باغداران و علاقمندان به باغبانی
alireza bradar02
۱۴۰۱/۱۲/۲
اگر به باغبانی علاقه دارید این یک کتاب عالی و جامع می‌باشد. 😎☺
Esmaeil Saadatmehr
۱۳۹۹/۹/۱۳
بسیار عالی و آموزنده بود
Sajjad Mdt
۱۳۹۸/۹/۱
بسیار کاربردی و مفید
مشاهده همه نظرات 6

راهنمای مطالعه کتاب مدیریت علف های هرز در باغات میوه

برای دریافت کتاب مدیریت علف های هرز در باغات میوه و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.