دانلود کتاب نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی

  • از: کاوه احمدی علی آبادی
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی

کاوه احمدی علی آبادی در کتاب "نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی" بیان می‌کند که هیچگاه یک تبیین دقیق، روشن و قاطع درباره‌ی علوم آفریده‌ی بشر ارائه نمی‌شود. دانش بشری از زمان پیدایش به مسیرهای گوناگونی رفته زمانی به تجربه و زمانی به فلسفه تکیه داشته است؛ گاه به سمت مطالعات و زمینه هستی و کائنات پرداخته و گاه سمت دانسته‌هایی در مورد خصایص انسانی و زندگی روزمره‌ی انسان سوق یافته است.
کتاب "نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی" بخشی از پژوهش بنیادی‌ست که در حوزه‌های روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی، جامعه شناسی، روش شناسی و همچنین مطالب بین حوزه‌ای صورت گرفته است.
این کتاب به منظور تبیین باورهای توتمی شکل گرفته است؛ ولی هر پژوهش، اگر علاوه بر اهداف تعیین شده در موضوع، به روابط موجود در مبانی نظری و مفروضات موجود در مبانی نظری و مفروضات موجود در گستره‌ی پژوهش توجه داشته باشد امکان آن را فراهم می‌آورد که دستاوردهایش از اهدافش پیشی گیرد.

 ۵۹۶ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۱، قیمت الکترونیکی: ۴۳۰۰۰ ت - 13.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

روش تحقیق و روش‌شناسی
فصل اول
توتمیسم
فصل دوم
باورها و روابط ذهنی در جوامع ابتدایی
فصل سوم
تمایزات شناخت‌ها در جوامع ابتدایی و امروزی
فصل چهارم
تعاریف ذهنی
فصل پنجم
برنامه‌های ذهنی
فصل ششم
روابط شهودی
فصل هفتم
تعاریف عام
فصل هشتم
آگاهی،  شناسایی، ناخودآگاهی و هوشیاری
فصل نهم
دستاوردهای نظریه تعامل ناآگاهانه در شناسایی
فصل دهم
از این همانی تعاریف خاص و عام تا آفرینش
فصل یازدهم
استخراج گزاره‌هایی در روش شناسی
فصل دوازدهم
از شناخت تا رفتار
فصل سیزدهم
از این همانی و برانگیختگی
فصل چهاردهم
رفتارهای پروهی اجتماعی
فصل پانزدهم
باورهای توتمی
فصل شانزدهم
روش شناسی و روش تحقیق
فصل هفدهم
یادگیری تعاملی
فصل هجدهم
اعتقاد به جادو و مراسم جادویی
فصل نوزدهم
تبیین تقویت سهمی و رابطه علّی
فصل بیستم
نقدی بر نظریاتی پیرامون اعتقاد به جادو
فصل بیست و یکم
تناقض در دنیای بیرون و درون
فصل بیست و دوم
روابط علّی - بی واسطه - و علّی - با واسطه
فصل بیست و سوم
شکل گیری و پیدایش زبان
فصل بیست و چهارم
الگوی لمسی - جنبشی و بازی
فصل بیست و پنجم
الگوی لمسی - جنبشی و مناسک
فصل بیست و ششم
شمنیزم و اعتقاد به ارواح
فصل بیست و هفتم
علل انجام مراسم ارواح
فصل بیست و هشتم
الگوی چشایی - بلع
فصل بیست و نهم
علل رفتارهای فرهنگی هنری
فصل سی‌ام
تعیین حدود گزاره‌ها
فصل سی و یک
ریتم پاسخی برای یادگیری تقویت سهمی
فصل سی و دوم
ریتم به جای برآوردن پاداش
فصل سی و سوم
نقد برخی نظریات با نظریه برنامه‌های مغزی
فصل سی و چهارم
از افسانه و اسطوری تا زندگی روزمره
فصل سی و پنجم
مراسم آیینی و مناسک
فصل سی و ششم
اعتقاد به مانا و تابو در جوامع ابتدایی و امروزی
فصل سی و هفتم
شیوه‌های معرفت در خرافات و پژوهش‌های تجربی
فصل سی و هشتم
تعاملات شکل دهنده و روابط تکوینی در مغزها
فصل سی و نهم
ظهور جوامع توسعه یافته
فصل چهلم
ظهور جوامع شهری پیشرفته
فصل چهلم و یکم
تحول زبان بر بستر جامعه
فصل چهلم و دوم
انتزاع‌ها در نظریه های علمی
فصل چهلم و سوم
روش شناسی استخراج شده و نقد روش‌هی مکاتب دیگر
خلاصه و نتیجه گیری

راهنمای دانلود کتاب نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی

برای دانلود کتاب نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  نظریاتی بنیادی پیرامون باورها و رفتارهای فردی اجتماعی