دانلود کتاب نمایشنامه منم ایوب

  • از: کاوه احمدی علی آبادی
  • ۱ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب نمایشنامه منم ایوب و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب نمایشنامه منم ایوب و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب نمایشنامه منم ایوب

منم‌ ایوب‌، ندای‌ مشروعیت‌ شکوه‌های‌ انسان‌ است‌ از خداوند هستی‌. مشروعیتی‌ که‌ از طرف‌ خداوند پذیرفته‌ می‌شود، حتی‌ اگر بندگان‌ بر آن‌ برچسب‌ کفر زنند. چرا که‌ برخاسته‌ از همان‌ دادخواهی‌ است‌ که‌ خداوند هستی‌ را برای‌ نجات‌ انسان‌ تهییج‌ می‌کند. شأن‌ نزول‌ آن‌ را در برخی‌ از آیات‌ عهد عتیق‌ (کتاب مقدّس) می‌توان ‌یافت‌. هنگامی‌ که‌ موسی‌ از خداوند می‌پرسد که‌ کیستی‌؟ به‌ او پاسخ‌ می‌دهد‌: «من‌ هستم‌، خدای‌ پدرت‌، خدای‌ ابراهیم‌... و هر آینه‌ مصیبت‌ قوم‌ خود را که‌ در مصرند دیدم‌ و استغاثه‌ ایشان‌ را از دست‌ سرکاران‌ ایشان‌ شنیدم‌، زیرا غم‌های‌ ایشان‌ را می‌دانم‌ و نزول‌ کردم‌ تا ایشان‌ را از دست‌ مصریان‌ خلاصی‌ دهم‌...» و "منم‌ ایوب" درحقیقت بازآفرینی‌ چنان‌ ندایی‌ است‌ که‌ از خداوند وجود انسان‌ برای‌ دادخواهی‌ برمی‌خیزد، و در جایی ‌دیگر که‌ موسی‌ به‌ خداوند می‌گوید به‌ آن‌ها بگویم‌ از طرف‌ چه‌ کسی‌ فرستاده‌ شدم‌، خداوند به‌ موسی‌ می‌گوید تا به‌ آن‌ها بگوید: «هستم‌ آن که‌ هستم‌...»، و ایوب نیز همان گونه در حقیقت‌ مشروعیت‌ شکوه‌های‌ خود را به‌ سبب‌ همین‌ ظهور آن‌ اعلام‌ می‌کند و "منم‌ ایوب" ندای‌ مشروعیت‌ انسان‌ در مقابل‌ خداوند و اینبار دگرآفرینی‌ آیه ‌فوق‌ (هستم‌ آن که‌ هستم‌) است‌. چرا که‌ اینبار انسان‌ است‌ که‌ پدیدار شدن‌ استیصال‌ خود را دلیل‌ مشروعیتش‌ در مقابل‌ عدالت‌ خداوندی‌ می‌سازد.

در "منم‌ ایوب"، خداوند، کسانی‌ را که‌ از او در مقابل‌ ایوب‌ دفاع‌ می‌کند، گناهکار معرفی‌ می‌کند، نه‌ ایوب‌ را، همچنان‌ که‌ در کتاب مقدّس‌ چنین‌ می‌کند و خطاب‌ به‌ طرفداران‌ و مدح‌ گویانش‌ می‌گوید که‌ نزد ایوب‌ توبه‌ کنند و تنها اگر ایوب‌ به بخشاید، خداوند آنان‌ را می‌بخشد!! خداوند اذعان‌ می‌دارد که‌ بدنبال‌ چاپلوسانی‌ نیست‌ تا شکوه‌ و جلال‌ وی‌ را به‌ رخ‌ کشند، بلکه‌ دقیقاً در جستجوی‌ فریادها و شکوه‌های‌ انسان هایی‌ چون‌ ایوب‌ است ‌که‌ به‌ دادخواهی‌ انسان‌ برخیزند، حتی‌ اگر در چنین‌ برخاستنی‌ خداوند را بازخواست‌ کنند!؟ اینجاست‌ که‌ اوج‌ خدامحوری‌ در غایت‌ انسان‌گرایی‌ تحقق‌ می‌یابد.

در منم‌ ایوب‌، اشخاصی‌ که‌ به‌ ظاهر دوستان‌ ایوب‌اند و با او گفتگو و بحث‌ می‌کنند، هر یک‌ نوعی‌ مثالی‌ از یک‌ شخصیت‌اند. شخص‌ اول‌ نماینده‌ شخصیتی‌ سنتی‌ و عاقل‌نماست‌ که‌ عمدتاً عرف‌ و سنن‌ را با لباس‌ عقل‌ و مصلحت‌ به‌ دیگران‌ تجویز می‌کند. شخص‌ دوم‌، معرف‌ شخصیتی‌ زیردست‌ و فرمانبردارست‌ که‌ باوجود صداقت‌ نیت‌ از جهلی‌ مشهود رنج‌ می‌برد. شخص‌ سوم‌، نماد سرزنش‌ و بهتان‌ است‌ که‌ معمولاً سوی ‌قهر شخصیت‌ را بروز می‌دهد. اما شخص‌ چهارم‌، شخصیتی‌ همدل‌ و صادق‌ است‌ که‌ تجارب‌ خود را نه‌ به‌عنوان‌ پتکی‌ برای‌ کوفتن‌ بر سر دیگران‌، بلکه‌ به‌ عنوان‌ آن‌ چه‌ خود دریافته‌ که‌ ممکن‌ است‌ بتواند به‌ دیگران ‌نیز کمک‌ کند، در اختیار دیگران‌ و ایوب‌ قرار می‌دهد. هویت‌ زن‌ نیز با شخصیت های‌ مختلفی‌ در منم‌ ایوب ‌متجلی‌ است‌.

زن‌ ایوب‌، نخست‌ شخصیت‌ مادر را معرفی‌ می‌کند که‌ بدون‌ فرزندان‌، زندگی‌ برایش‌ جهنم‌ است‌ و دلیلی‌ برای‌ ادامه‌ آن‌ نمی‌بیند. شخصیت‌ دوم‌، همسر ایوب‌ است‌ که‌ زنی‌ زمینی‌ است‌ و با استیصال ‌شوهرش‌ صحنه‌ را ترک‌ می‌کند تا شاید زندگی‌ را در تجربه ‌دیگری‌ بیابد. اما فقدان‌ حضور زن‌ زمینی‌ در منم‌ایوب‌ را زن‌ اثیری‌ پر می‌کند. فرشته‌ای‌ که‌ در بیشتر صحنه‌های‌ "منم‌ ایوب" با ایوب‌ گفتگو می‌کند و حظورش‌ نوعی‌ صداقت‌ و پاکی‌ را در ناخودآگاه‌ این‌همانی‌ می‌نماید، نماد زن‌ اثیری‌ است‌.

ایوب‌ در میان‌ مباحثی‌ که‌ با دوستانش‌ به‌ راه‌ می‌اندازد، برایشان‌ استدلال‌ می‌کند که‌ بسیاری‌ از معیارهایی‌ را که‌ آنان‌ حکمت‌ و مصلحت‌ می‌دانند، از یک‌ طرف‌ ناشی‌ از جهل شان‌ است‌ و آنان‌ به‌ ریاء خویش‌ و فریب‌ دیگران‌ متوسل‌ می‌شوند و از طرفی‌ دیگر آنان‌ از ترس‌ این‌ که‌ مبادا تعریف‌ حقیری‌ که‌ از خداوند خود در ذهنشان‌ ساخته‌اند، سقوط کند، چشمان‌ خویش‌ را بر روی‌ بسیاری‌ از حقایقی‌ می‌بندند که‌ اگر نیک‌ بیاندیشند، در خواهند یافت‌ که‌ آن‌ را حکمتی‌ است‌؛ همان‌ گونه‌ که‌ حقایق‌ متناقض‌ در هستی‌ خداوند را حکمتی‌ است‌.

چنین‌ است‌ پرسش‌های‌ایوب‌: «آیا به‌ دروغ‌ از خداوند حرف‌ بزنم‌، حکمت‌ است‌؟ آیا به‌ چیزی‌ که‌ خود عقیده‌ ندارم‌، دیگران‌ را امر کرده‌ و به‌ آنچه‌ که‌ از خداوند بر من‌ به‌ ثبوت‌ نرسیده‌ است‌، جوانان‌ را هدایت‌ کنم‌، حکمت‌ خداوندی‌ست‌ یا جهل‌ خودم‌، که‌ آن‌ را به‌ خداوند نسبت‌ می‌دهم‌؟! آنچه‌ که‌ مرا قانع‌ نساخته‌ است‌، چگونه‌ به‌ دیگری‌ وعده ‌دهم‌ و اگر راهی‌ را که‌ خود در آن‌ سردرگمم‌ و از آن‌ اطمینان‌ ندارم‌، به‌ دیگران‌ توصیه‌ کنم‌، هدایت‌ و مصلحت‌ است‌ یا گمراهی شان (گمراه کردن شان)‌؟! آیا نباید احتمال‌ دهم‌، آنچه‌ را که‌ تاکنون‌ به‌ خداوند نسبت‌ می‌دادم‌، چون‌ کفایت‌ نمی‌کند و قانع‌ام‌ نمی‌سازد، پس‌ ممکن‌ است‌ به‌ خطا رفته‌ و نادانسته‌ به‌ ظن‌ خود به‌ او افتراء بسته ‌باشم‌، و چون‌ دریافتم‌ که‌ به‌ خطا بودم‌، اگر باز چون‌ گذشته‌، دیگران‌ را به‌ آن‌ توصیه‌ کنم‌، آنگاه‌ دانسته‌ و به‌عمد بدو بهتان‌ نبسته‌ام‌؟! و اندرز دیگران‌ بدانچه‌ اعتقادی‌ ندارم‌، دورویی‌ با خلق‌ خدا نیست‌؟! و چیزی‌ را به‌ زبان‌ راندن‌ و بر باوری‌ دگر بودن‌، نفاق‌ با خداوند به‌ شمار نمی‌رود؟! اگر بخاطر این‌ که‌ فرمانبرداران‌ چون ‌گذشته‌ اطاعت‌ کنند، از هر ملعبه‌ای‌ که‌ بدان‌ اعتقاد ندارم‌، استفاده‌ کنم‌، ظلم‌ نیست‌ و اگر از خداوند و اعتقاد به‌ او، به‌ عنوان‌ بازیچه‌ای‌ بهره‌ گیرم‌، کفر نیست‌؟! و نیرنگی‌ کثیف‌تر از آن‌ می‌شناسید که‌ نام‌ حکمت‌ و مصلحت‌ بر آن‌ها می‌نهید؟! آیا آبستنی‌ از دروغ‌، فرزندی‌ به‌ جز نیرنگ‌ بدنیا خواهد آورد و در آغوش‌ کشیدن‌ نیرنگ‌، ثمره‌ای‌ جز غرق‌ شدن‌ در ژرفای‌ سینه‌ پلیدی‌؟! نه‌ نه‌، (آن) کار شما نیست‌».

 ۶۴ صفحه، ۹۶۳ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
چاپ ۱۳۹۵، قیمت الکترونیکی: ۲۵۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب نمایشنامه منم ایوب

برای دانلود کتاب نمایشنامه منم ایوب و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  نمایشنامه منم ایوب