دانلود کتاب English Grammar in Practice


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب English Grammar in Practice و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب English Grammar in Practice

کتاب English Grammar in Practice نوشته اشرف کیایی و پرویز مصلی نژاد، با قرار دادن همزمان الگوهای صحیح و نا‌صحیح از ساختارهای زبان انگلیسی و توضیح مختصر آن‌ها در قالب مثال‌های مختلف، این فرصت را به فراگیران می‌دهد تا همزمان دو ساختار صحیح و ناصحیح را مشاهده کنند.

تاکنون کتاب های زیادی در مورد گرامر زبان انگلیسی نوشته شده که عمدتاً حاوی توضیحات گرامری و تمرین های متفاوت در این رابطه است و کمتر به بررسی الگوهای ساده ولی با اهمیت نوشتاری، گفتاری و استثنائات و نکات چالشی در آن‌ها پرداخته شده است. در این کتاب از استثنائات و نکات چالشی ساختارهای گرامری به طور کاربردی مطلع می‌شوید.

English Grammar in Practice is an illustrated book with various basic grammatical points in the forms of “notice” and “watch out” boxes. The selections in this book help English learners develop their basic English grammar knowledge through dealing with more tricky errors in spoken and written English

 ۱۵۲ صفحه، ۴ مگابایت، زبان انگلیسی، PDF، 
شابک: 978-622-6198-73-8 

چاپ ۱۳۹۷: ۲۸۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۰۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

Lesson 1: Transitive, Intransitive Verbs
Lesson 2: Verbs of Movement
Lesson 3: Sense Verbs
Lesson 4: Verbs as Nouns
Lesson 5: The Continuous
Lesson 6: Subjective Verbs
Lesson 7: Wish, Hope
Lesson 8: Will, Would
Lesson 9: Used to, Would
Lesson 10: Used to, Be Used to, Get Used to
Lesson 11: Would Rather That, Would Rather
Lesson 12: Like, Would Like
Lesson 13: Should, Ought to, Had Better
Lesson 14: Have, Have Got
Lesson 15: Must, Have Got to, Mustn’t, Don’t Have
Lesson 16: Must Have +pp , Must Be+-ing
Lesson 17: Let, Allow
Lesson 18: Let, Let’s
Lesson 19: Matter, No Matter, It Doesn’t Matter
Lesson 20: Singular, Plural Nouns
Lesson 21: Adjectives as Nouns
Lesson 22: Noun Clause
Lesson 23: Time Clause, Purpose Clause
Lesson 24: Infinitive of Purpose
Lesson 25: Indirect (Reported) Questions
Lesson 26: Conditional Sentences Type I, II
Lesson 27: Passive Construction
Lesson 28: Fronting
Lesson 29: Question Tags
Lesson 30: Negative Adverbs
Lesson 31: Maybe, May be
Lesson 32: Sometimes, Sometime, Some Time
Lesson 33: Like, Alike, As
Lesson 34: The same as, The same
Lesson 35: Such, So, Like This, Like That
Lesson 36: Determiners
Lesson 37: Too, Too Much
Lesson 38: Quantifiers: Much, Many
Lesson 39: All, Every
Lesson 40: Each, Every
Lesson 41: All, The Whole
Lesson 42: Any
Lesson 43: Some
Lesson 44: Little, A Little, Few, A Few
Lesson 45: Fairly, Quite, Rather, Pretty
Lesson 46: Very
Lesson 47: Enough, Too
Lesson 48: Another, Other (s)
Lesson 49: Indefinite Pronouns
Lesson 50: Neither, Either, None

راهنمای دانلود کتاب English Grammar in Practice

برای دانلود کتاب English Grammar in Practice و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  English Grammar in Practice