کتاب‌های مرتبط با ماهنامه ادبیات متعهد - شماره 8 و 9