معرفی و دانلود PDF کتاب آزمون سازی و سنجش در مشاوره‌ی مدرسه

عکس جلد کتاب آزمون سازی و سنجش در مشاوره‌ی مدرسه
قیمت:
۳۰۰۰۰ تومان - 6.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب آزمون سازی و سنجش در مشاوره‌ی مدرسه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب آزمون سازی و سنجش در مشاوره‌ی مدرسه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب آزمون سازی و سنجش در مشاوره‌ی مدرسه

کتاب آزمون سازی و سنجش در مشاوره‌ی مدرسه نوشته مرضیه ملکی‌ها، اکرم اسماعیلی و مژگان رفیعی، شامل مجموعه‌ای از آزمون‌های روانشناسی در ارتباط با اضطراب، خودشناسی و وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان است.

سنجش همواره جزء لاینفک فعالیت‌های یک مشاور بوده است. به موازات تغییرات گسترده‌ای که در مبانی، اصول، رویکردها و نظریه‌های مشاوره در ابعاد مختلف اتفاق افتاده است، فعالیت سنجش هیچ‌گاه از زمره فعالیت‌های یک مشاور حذف نشده است.

اهمیت سنجش در مشاوره به عنوان یک فرآیند، ناشی از آن است که سنجش اطلاعات لازم و دقیق را جهت تشخیص، صورت‌بندی و انتخاب شیوه درمانی مناسب در اختیار مشاور قرار می‌دهد. نتایج حاصل از سنجش می‌تواند به شیوه‌های گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد.

در طی مشاوره، مراجعان درگیر فرآیند خودکار یادگیری درباره خود، محیط، فعالیت در زمینه تصمیم‌گیری و حل مسئله می‌شوند. از سویی دیگر سنجش همواره زیربنای فرآیندهای تغییری است که در مشاوره اتفاق می‌افتد. شاکله این تغییر مقایسه خود با سایرین یا ارزشیابی جنبه‌های مختلف خود و آگاهی بیشتر از نیازها، ارزش‌ها یا چهارچوب شخصی است.

رسالت سنجش در دنیای مدرن مشاوره، آگاهی رساندن به مشاوره در خصوص ماهیت، علل و بعضاً پیشایندها و پیامدهای مشکلی است که مراجع با آن مواجه شده و به خاطر آن به مشاوره مراجع کرده است؛ اما در دنیای پست‌مدرن، رسالت سنجش، فرصت ایجاد تأمل در مراجع جهت بازبینی مجدد جایگاه خود در زندگی و جایگاهی است که می‌خواهد به سمت آن حرکت کند.

کتاب حاضر نه تنها به معرفی نحوه ساختن یک آزمون می‌پردازد بلکه مجموعه‌ای از پرکاربردترین آزمون‌ها در حوزه مشاوره تحصیلی و مدرسه را معرفی می‌نماید. امید است که این کتاب راه‌گشای مشاوران و درمانگران در حوزه مشاوره تحصیلی باشد.

در بخشی از کتاب آزمون‌سازی و سنجش در مشاوره مدرسه می‌خوانیم:

روایی دارای سه نوع است: روایی محتوا، روایی سازه و روایی ملاکی. روایی محتوایی به این مطلب اشاره می‌کند که نمونه سوال‌های مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل جامعه سوال‌های ممکن است که می‌توان از محتوا و یا موضوع مورد نظر تهیه کرد. روایی سازه، نوع دیگر روایی است. چنانچه سوالات آزمونی به سنجش مفاهیم و یا سازه‌هایی که آزمون به خاطر آن طراحی شده است بپردازد آن آزمون دارای روایی سازه است. برای مثال آزمون امید در صورتی دارای روایی سازه است که نمرات حاصل از اجرای این آزمون به سنجش میزان امید بپردازد. برای تعیین روایی سازه ابتدا باید سازه مورد نظر را تعریف کرد و در ادامه می‌توان از راه‌های مختلف برای سنجش میزان این روایی استفاده کرد:

1- تعیین همبستگی آزمون با سایر آزمون‌های دارای روایی: در این روش همبستگی بین نمرات آزمون مورد نظر با آزمونی که دارای روایی است و به سنجش همان سازه می‌پردازد محاسبه می‌شود. اگر بین دو آزمون همبستگی زیادی وجود داشته باشد فرض می‌شود که این دو آزمون سازه‌ی یکسانی را می‌سنجد لذا آزمون جدید دارای روایی خواهد بود. اگر ضریب همبستگی بین دو آزمون مورد نظر با آزمونی که سازه‌ای مشابه با سازه‌ی مورد نظر را می‌سنجد محاسبه شود و ضریب همبستگی به دست آمده مثبت باشد به این نوع روایی همگرا می‌گویند. اگر آزمون مورد نظر با آزمون‌های دیگری که سازه‌های متفاوتی را اندازه می‌گیری می‌کنند همبستگی منفی داشته باشد به این روایی، روایی واگرا می‌گویند.

2- تحلیل عوامل: در این روش تعداد و ماهیت متغیرهایی را که یک آزمون اندازه می‌گیرد مشخص می‌شود. این روش روابط درونی میان داده‌های مورد تحلیل را تعیین کرده و حجم زیادی از متغیرها را به خوشه‌ها یا عوامل کاهش می‌دهد و در ادامه به نام گذاری این خوشه‌ها و عوامل نام گذاری می‌پردازد.

3- همسانی درونی: در این روش همبستگی بین نمرات خرده آزمون‌ها یا نمره کل آزمون محاسبه می‌شود. هر کدام از خرده آزمون‌ها که همبستگی کمی داشته باشند از آزمون حذف می‌شوند. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا خرده آزمون‌ها باید با یکدیگر همبستگی زیادی داشته باشند یا خیر؟ پاسخ به این سوال منفی است زیرا در چنین حالت فرض می‌شود که همۀ خرده آزمون‌هایی که یک ویژگی واحد را اندازه می‌گیرند، تکراری‌اند. روش دیگر محاسبه ضریب همبستگی هر یک از سوالات آزمون با نمره کل آزمون است. در این روش سوالاتی که دارای ضریب همبستگی با نمره کل نمی‌باشند حذف می‌شوند و تنها سوالاتی باقی خواهند ماند که دارای ضریب همبستگی قابل قبولی با نمره کل آزمون داشته باشند.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول
فصل دوم
1- فرم فارسی مقیاس درجه‌بندی اضطراب ریاضی MARS-R
2- پرسش‌نامه اضطراب امتحان اسپیل برگر
3- پرسش‌نامه اضطراب امتحان اهواز
4- آزمون اضطراب مدرسه
5- پرسش‌نامه اضطراب امتحان فریدمن
6- آزمون اضطراب پیشرفت تحصیلی (آلپورت وهابر، 1960)
7- پرسش‌نامه استرس زندگی تحصیلی گادزلا SLSI
8- آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) بر مبنی روش تکمیلی جملات
9- پرسش‌نامه استاندارد سنجش مهارت‌های مطالعه دانشگاه هاستون (SSAQ-CCHU)
10- پرسش‌نامه استاندارد فرآیند رویکرد مطالعه فرم دو عاملی تجدیدنظرشده بیگز و همکاران (2001)
11- پرسش‌نامه رویکردهای مطالعه
12- پرسش‌نامه عادت‌های مطالعه پالسانی و شارما (PSSHI)
13- پرسش‌نامه ارزش تکلیف پینتریج
14- پرسش‌نامه حل مسئله هپنر PSI
15- پرسش‌نامه تصور دانش‌آ‌موزان از خودش
16- پرسش‌نامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (2004)
17- پرسش‌نامه خودپنداره تحصیلی
18- پرسش‌نامه خودپنداره ریاضی – 7 گویه‌ای
19- پرسش‌نامه خودپنداره ریاضی در دانش‌آموزان دبیرستانی
20- پرسش‌نامه خودتنظیمی تحصیلی ASRQ (سواری و عرب‌زاده، 1392)
21- پرسش‌نامه خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان
22- پرسش‌نامه رضایت تحصیلی در مدل شناختی اجتماعی رضایت تحصیلی (لنت، سینگلی، شو، اشمیت و اشمیت، 2007).
23- انتظارات خود کارآمدی در مدل شناختی اجتماعی رضایت تحصیلی (لنت و همکاران، 2007)
24- پیشرفت هدف در مدل شناختی اجتماعی رضایت تحصیلی (لنت و همکاران، 2007)
25- منابع و حمایت‌های محیطی در مدل شناختی اجتماعی رضایت تحصیلی (لنت و همکاران، 2007)
26- پرسش‌نامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری
27- پرسش‌نامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (زیمرمن و پونز، 1986)
28- پرسش‌نامه سبک‌های یادگیری وارک
29-پرسش‌نامه سبک‌های یادگیری کلب (LSI)
30- راهبردهای یادگیری (کرمی 1381)
31- پرسش‌نامه راهبردهای فراشناختی خواندن
32- پرسش‌نامه حالت فراشناختی اونیل و عابدی
33- پرسش‌نامه مهارت‌های تحصیلی
34- پرسش‌نامه استاندارد اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی (1997)
35- پرسش‌نامه استاندارد جهت‌گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001)
36- پرسشنامه مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان
37- پرسش‌نامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر
38- پرسش‌نامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
39- پرسش‌نامه مشغولیت تحصیلی
40- پرسش‌نامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش‌آموزان هوبنر (MSLSS)
41- پرسش‌نامه سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان سینها و سینگ
42- مقیاس جو کلاسی
43- پرسش‌نامه احساس تعلق به مدرسه (احساس ارتباط با مدرسه) (بری، بتی، وات، 2004)
44- پرسش‌نامه ارتباط با مدرسه (SQC)
45- پرسش‌نامه تعامل معلم و دانش‌آموز (QTI)
46- پرسش‌نامه ادراک دانش‌آموزان از محیط یادگیری سازنده گرای اجتماعی
47- پرسش‌نامه سنجش نگرش نسبت به مدرسه (SAAS-R) مک کوچ 2003
48- پرسش‌نامه اختلال رفتاری راتر 30 سؤالی
49- پرسش‌نامه استاندارد قلدری ایلی نویز 2001
50- ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻰﺻﺪاﻗﺘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ
51- پرسش‌نامه هیجان‌های تحصیلی پکران (AEQ)
52- پرسش‌نامه خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان
53- پرسش‌نامه و مقیاس اشتیاق تحصیلی - اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس (2004)
54- مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان
55- پرسش‌نامه چند بُعدی خشم مربوط به مدرسه (MSAI)
56- پرسش‌نامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان
57- پرسش‌نامه ملال تحصیلی
58- پرسش‌نامه اهمال کاری تاکمن (1991) 35 سوالی
59- پرسش‌نامه اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان سواری (1390)
60- پرسش‌نامه خودناتوان‌سازی تحصیلی (شوینگر و استینسمر پلستر، 2010)
61- مقیاس خودناتوان‌ساز‌ی جونز و رودوالت
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب آزمون سازی و سنجش در مشاوره‌ی مدرسه
نویسنده، ،
ناشر چاپیانتشارات کنکاش
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۳۲۷
زبانفارسی
شابک978-600-136-541-6
موضوع کتابکتاب‌های تست روانشناسی
قیمت نسخه الکترونیک
۳۰۰۰۰ ت - 6.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب آزمون سازی و سنجش در مشاوره‌ی مدرسه

برای دریافت کتاب آزمون سازی و سنجش در مشاوره‌ی مدرسه و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.