معرفی و دانلود کتاب نگاهی به تحولات و تشکیلات اداری

عکس جلد کتاب نگاهی به تحولات و تشکیلات اداری
قیمت:
20000 تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب نگاهی به تحولات و تشکیلات اداری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب نگاهی به تحولات و تشکیلات اداری و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب نگاهی به تحولات و تشکیلات اداری

برنامه‌ریزی، فرآیند آگاهانه تصمیم‌گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک فرد، گروه، واحد کاری یا سازمان است. مدیر یا مدیران برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی را با یک تحلیل موقعیتی آغاز می‌‌نمایند و درچارچوب محدودیت زمانی و منابع، اطلاعات مرتبط با مسأله مورد برنامه‌ریزی را جمع‌آوری و تفسیر می‌‌نمایند؛ سپس با تأکید بر‌خلاقیت، مدیران و کارکنان را تشویق کرده تا بر پایه نگرشی وسیع به امورشان بیندیشند؛ آنگاه با توجه به مزایا، مضرات و تأثیرات بالقوه هر‌گزینه، مناسب‌ترین و امکان پذیرترین اهداف و طرحها را برگزیده و مدیران و کارکنان را توجیه نموده و منابع مورد نیاز را در اختیار آنان گذاشته و به انجام آن تشویق می‌نمایند. از آنجائیکه برنامه‌ریزی، فرآیندی پیش رونده و تکرار شونده است‌، مدیران باید بطور مستمر عملکرد واحدهای تحت تکفلشان را از جهت تطابق با اهداف و برنامه‌ها تحت نظر داشته باشند. در مقاله حاضر شما با این فرآیند و اصول و مبانی برنامه‌ریزی آشنا خواهید شد.

تجربه نشان داده است که مهمترین عامل ناکامی در پیاده سازی و اجرای این پروژه، کارکنان استفاده کننده از نرم افزارها در بخشهای مختلف شرکت هستند. اگر آنها نپذیرند که ERP روند اجرای کارها و فعالیت‌های آن‌ها را نسبت به سیستم‌های قبلی بهبود می‌بخشد، در برابر اجرای آن مقاومت نشان می‌دهند و آن را با شکست مواجه می‌کنند. بنابراین اجرای مدیریت تغییر که از مباحث عمده در مدیریت به شمار می‌رود، قادر است روند این ناکامی و شکست را متوقف سازد به همین دلیل در این مقاله به معرفی راهبردهای مدیریت تحول برای اجرای موفقیت آمیز ERP با نگرش رفتاری پرداخته خواهد شد.

باوجود مزایایی که سیستم ERP دارد، بسیاری از سیستم‌های ERP که در شرکتهای مختلف به کار گرفته شده‌اند، شکست خورده و یا به دلیل مقاومت کارکنان بسیاری از سیستم‌های ERP با مشکلات اجرایی روبرو شده‌اند. المشادی و زایری ادعا کردند که اجرای اثربخش ERP مستلزم ایجاد قابلیتهایی است که از آن میان به کارگیری راهبردهای مدیریت تحول برای بهبود پیاده سازی ERP در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
1. راهبردهای سازمانی
2. راهبرد های فنی
3. راهبردهای انسانی
راهبردهای مدیریت تحول برای اجرای ERP
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
هدف از برنامه ریزی
1- برنامه‌ریزی تخصصی
2- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)
3- برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)
دیدگاه های متداول در برنامه ریزی
1- برنامه ریزی از داخل به خارج و برنامه ریزی از خارج به داخل
2- برنامه‌ریزی از بالا به پایین و برنامه‌ریزی از پایین به بالا
3- برنامه ریزی بر مبنای هدف
گامهای برنامهریزی
مراحل عمده برنامه ریزی
برنامه‌ریزی موثر
محاسن برنامه‌ریزی
محدودیت های برنامه‌ریزی (محدودیت ها و معایب)
دام های مهم برنامه‌ریزی موفق
ماموریت های یک سازمان نیازمند به ویژگی‌های خاصی
دوره (مدت) برنامه‌ریزی
مبانی سازمان و مدیریت
انواع مسئله
هدف های ساختار سازمانی
ساختار رسمی و غیر رسمی
ویژگیهای ساختار رسمی
ساختار غیر رسمی
انواع نمودار
فرآیند سازماندهی
تخصص افرادو مهارت
الگوهای جدید واحد سازی
عوامل مؤثربر حیطه نظارت
اولویت های شخصی
نظریه‌های اختیار
نظریه پذیرش
اصول واگذاری اختیار
مزایای واگذاری اختیار
انواع ستاد
اختیارات ستاد تخصصی
اختیارات ستاد خدماتی
آگاه نبودن مدیران صف و ستاد از وظایف یکدیگر
انواع هماهنگی
انگیزش
نیازها
خوش ساختار
انواع تصمیم ها
انواع مسئله
مدلهای تصمیمگیری
مدل اداری
تحلیل نقطه سر به سر
تحلیل نقطه سر به سر
تحلیل نقطه سر به سر
ابعاد برنامه ها
سطوح هدفها
=Teزمان مورد انتظار برای تکمیل
مقدمه:
کلیات - مفهوم
تحول اداری و اصلاح نظام ساختار
چند نمونه از تغییرات تشکیلاتی رایج عبارتند از
نتیجه
نکته مهم
مفاهیم اساسی سازمان
مقدمه
تعریف سازمان
ابعاد سازمان
الف) ابعاد ساختاری
ب) اجزای ابعاد محتوایی
تعریف اصطلاحات و واژه‌های سازمانی
1 - طراحی سازمان
2- نظریه یا تئوری سازمان
3- رفتارسازمانی
4- روانشناسی‌سازمانی
5- بهبود سازمانی
6- سازمانهای یادگیرنده
7- سازمانهای مجازی
8- یادگیری سازمانی
9- کار آفرینی سازمانی
رویکردهای کارآفرین درنگاره ۱-۲ مشاهده می‌‌شود.
نگاره2-1-رویکردهای کارآفرینی
ارزیابی هیئت های مدیره عوامل و استانداردهای جدید
تحول اداری
مقدمه
مفهوم تحول اداری
ساختار اداری و تحول اداری
برنامه های مختلف تحول اداری
برنامه منطقی نمودن اندازه دولت
برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت
برنامه تحول در نظامهای مدیریتی
تحول در نظامهای استخدامی
برنامه های آموزش و بهسازی نیروهای انسانی
برنامه اصلاح فرایندها و روشهای انجام کار و توسعه فناوری اداری
برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری
مراجع
تاریخچه شکل گیری تحول در نظام اداری
تحول اداری
1 ) مفهوم تحول اداری
2 ) ساختار اداری و تحول اداری
3 ) برنامه‌های مختلف تحول اداری
مراجع
طرحها و سیاستهای اجرایی برنامه تحول در نظام اداری
مدیریت تحول اداری
اشتباهات و انحرافات تحول در سازمان
فصل 5 (محیط تحول)
انواع محیط قابل تجزیه و تحلیل در رابطه با سازمان
استراتژیهای مدیریت عمومی دربرخورد یا محیط
استراتژیهای مدیریت عمومی دربرخورد یا محیط
مدل کرت لوین درپاسخگویی به شرایط محیطی
پاسخگویی به شرایط محیطی طبق مدل کرت لوین
فصل 6(استراتژی تحول )
استراتژیهای تحول سازمانی
نحوه اعمال تغییر در سطوح چهارگانه
نگرش تلفیقی به استراتژیهای تحول
رویه‌های اعمال قدرت در تغییر و تحول
رویه‌های اعمال قدرت در تغییر و تحول
اهداف فصل
ماهیت و انواع تحول
تازگی ، تنوع
انواع تغییرات
پیامدهای تحول برای افراد و سازمانها
انواع چهارگانه تغییر
انواع تغییرات براساس گستردگی وزمان
انواع تغییرات براساس گستردگی وزمان
فصل  11 ( اثربخشی سازمانی )
نقش مدیریت تحول در اثربخشی سازمانی
عوامل موثربر اثربخشی سازمانی
عوامل موثردرتعریف اصطلاح اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی و تفاوت آن با کارایی
دسته‌بندی تعاریف اثربخشی از دیدگاههای مختلف
عامل تغییر و اثربخشی سازمانی
دیدگاه جبرگرایی ، اراده گرایی
در واقع مدیریت به منظور اثربخشی تحول، نیازمند موارد ذیل است
فصل 12(آسیب شناسی  وعارضه یابی )
شناخت نیاز به تغییر و مدلهای تشخیص
شرایط انتخاب عامل تغییر از داخل سازمان
شرایط انتخاب عامل تغییر از خارج سازمان
مدلهای تشخیص سازمانی
مدلهای تشخیص سازمانی
مدلهای تشخیص سازمانی
این شش مؤلفه عبارتنداز
هفت مؤلفه مدل کاتلر
دسته چهارم مدلهای علت‌و‌معلولی
ویژگیهای یک مدل خوب
اصلیترین و مهمترین مراحل این فرایند عبارتند از:
دسته‌بندی تکنیکهای  تحلیلی
دسته‌بندی تکنیکهای  تحلیلی
تاریخ ایجاد تشکیلات اداری در ایران باستان
اولین بنای اداری
اولین چرخه در نظم یافتن نظام اداری ایران
فرمانده کل قوای دریایی و زمینی
 پادشاه ریاست عالیه کلی قوای نظامی و کشور
پایه ریزی مدیریت در نظام اداری ساسانیان
پی ریزی دقیق و حساب شده امور اداری
سازمان دهی دولت به شکل نوین
وضعیت تشکیلات اداری در ایران امروز
نتیجه گیری
نظام اداری در عهد سامانیان
پی نوشت‌ها
پی ریزی دقیق و حساب شده امور اداری
دوره صفویه
کلانتران
سازمان دهی دولت به شکل نوین
نتیجه گیری

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب نگاهی به تحولات و تشکیلات اداری
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات ایران جام
سال انتشار۱۳۹۲
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات165
زبانفارسی
شابک978-964-8379-64-8
موضوع کتابکتاب‌های مدیریت و رهبری
قیمت نسخه الکترونیک
20000 ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب نگاهی به تحولات و تشکیلات اداری

نرگس حسین پور
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
بسیار صفحات و فهرست بهم ریخته است
مشاهده همه نظرات 1

راهنمای مطالعه کتاب نگاهی به تحولات و تشکیلات اداری

برای دریافت کتاب نگاهی به تحولات و تشکیلات اداری و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.