کتاب‌های مرتبط با کتاب نمادشناسی فیلون (فرهنگ اصطلاحات)