معرفی و دانلود کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

عکس جلد کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
قیمت:
18000 تومان - 3.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوشتۀ قباد صفری به تعریف، مفهوم و انواع قرارهای تأمین کیفری می‌پردازد.

به رغم تغییر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378، جای خالی قانون جامع و همه جانبه‌ای که دربردارنده‌ی حقوق مردم و دولت باشد، احساس گردید که در این راستا در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از فراز و نشیب‌های فراوانی به تصویب رسید و اجرایی گردید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در باب قرارهای تأمین، نه تنها تحول جدی ایجاد نکرد، بلکه ابهام و اجمال مواد موجب بروز اختلاف نظرهای زیادی در مراجع قضایی و مراکز علمی شد که همین اختلافات غالباً با صدور رأی وحدت رویه‌ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برطرف گردید. از زمان آغاز فرایند رسیدگی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان می‌یابد، قرارهای مختلفی صادر می‌شود که پاره‌ای از آن‌ها به منظور دسترسی به متهم است، برخی دیگر برای تکمیل تحقیقات می‌باشد و تعدادی نیز در پایان تحقیقات صادر می‌شود. به دیگر سخن، قرارها به دو نوع قرارهای مقدماتی و قرارهای نهایی تقسیم می‌گردند. قرارهای تأمین کیفری که انواع آن در قانون سابق به پنج مورد محدود می‌گردید، در قانون جدید به ده مورد افزایش یافته است. ماده‌ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) جایگزین ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شده است. از مواردی که در قانون جدی احصاء گردیده تأمین کیفری اشخاص حقوقی است که در هیچ یک از قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی سابقه تقنینی ندارد و از نوآوری‌های مختص به قانون آیین دادرسی کیفری 1392 محسوب می‌گردد. قانون‌گذار جدید در بخش یازدهم از قانون آیین دادرسی کیفری و طی مواد 688 الی 696 آیین دادرسی کیفری حاکم بر اشخاص حقوقی را تقنین نموده است و اهم این مواد ماده 690 در خصوص قرارهای تأمین کیفری متناسب با اشخاص حقوقی می‌باشد.

در بخشی از کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌خوانیم:

دادرسی عادلانه و احقاق حق جز بر اساس اصول دقیق و شفاف ناظر بر مراحل مختلف رسیدگی قضایی امکان پذیر نیست. حق دادرسی عادلانه که قلمرویی اجرایی به وسعت تمام رسیدگی‌های کیفری و مدنی دارد، در مفهومی عام از مرحله‌ی کشف جرم و تعقیب متهم تا اجرای مجازات و در معنای خاص از مرحله‌ی شروع رسیدگی در دادگاه تا ختم رسیدگی و قطعیت حکم صادره را پوشش می‌دهد.

اجرای عدالت هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش توسعه‌ی اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می‌رود. ارزیابی عادلانه بودن دادرسی تنها از طریق تعریف استانداردهایی به عنوان حداقل‌های لازم برای عادلانه شمرده شدن روند دادرسی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می‌توان در خصوص اجرای عدالت در مرحله‌ی رسیدگی به اختلافات در هر مورد اظهار نظر دقیق‌تری را به عمل آورد. در نتیجه لازم است تا استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف شود و از آن‌ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود.

نکته‌ی دیگر آن که، استاندادرهای دادرسی ارزشی هستند، یعنی اینکه، این استانداردها مبتنی بر واقعیت‌هایی است که احتیاجات و اشتیاق‌های گوناگون انسان را برآورده می‌سازند. منابع این ارزش‌ها ممکن است اموری مانند اخلاق، مذهب و عوامل طبیعی و نژادی یا اقتصادی و سیاسی باشد؛ چرا که ارزش‌ها، مایه‌های اصلی تمدن ملت‌ها محسوب می‌شوند. امروزه جوامع بشری دارای ارزش‌های مشترک بسیاری هستند و بسیاری از ارزش‌ها، هنجارهای مشترک بین تمام ملت‌ها محسوب می‌شوند، اما مبنای قبول ارزش‌های مشترک در میان ملل متفاوت است. مهم‌ترین منبع ارزش‌ها در جامعه‌ی ایرانی، دین اسلام و تعالیم موجود در مذهب تشیع است. بنابراین ارزشی بودن استانداردهای دادرسی ایجاب می‌کند که در نظام حقوقی ایران، شناسایی این استانداردها با توجه به آموزه‌های دینی موجود در باب قضایی اسلامی صورت پذیرد و هرگاه در شمول عنوان استاندارد دادرسی بر مقرره‌ای قانونی تردید شد، می‌توان از ملاک ارزشی بودن بهره گرفت. بدین ترتیب هرگاه آن مقرره را برخاسته از ارزشی خاص در جامعه یافتیم، می‌توانیم آن را با لحاظ وجود دو خصوصیت دیگر، در زمره‌ی استانداردهای دادرسی محسوب نماییم.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف، مفهوم و انواع قرارهای تأمین کیفری
گفتار اول: تعریف قرار تأمین کیفری
گفتار سوم: انواع قراردر قانون دادرسی کیفری
مبحث دوم: الزام قانونی و معیارهای تناسب تأمین کیفری در قانون جدید کیفری
گفتار اول: الزام قانونی برای اخذ تامین کیفری
گفتار دوم: معیارهای تناسب تأمین کیفری
مبحث سوم: اصل الزامی بودن تعقیب یا مصلحت بودن درقرارهای کیفری
گفتار اول: قرارهای نظارت قضایی و مبانی آن
گفتار دوم: موقعیت داشتن تعقیب یا الزامی بودن در نظام قضایی ایران
فصل دوم: بررسی قرار‌های تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مصوب 1392
مبحث اول: تقسیم بندی قرار تأمین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
گفتار اول: قرار بازداشت موقت
گفتار دوم: قرار وثیقه
گفتارسوم: قرار کفالت
گفتار چهارم: قرار التزام به حضور با وجه التزام
گفتار پنجم: قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار ششم: قرار منع خروج از کشور
گفتار هفتم: وجه الضمان
مبحث دوم: تقسیم بندی قرار تأمین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم: قرار التزام به عدم خروج از حوزه‌ی قضایی با قول شرف
گفتار چهارم: قرار التزام به عدم خروج از حوزه‌ی قضایی با تعیین وجه التزام
گفتار پنجم: قرار التزام به معرفی نوبه‌ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
گفتار ششم: التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
گفتار هفتم: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامات تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
گفتار هشتم: قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
گفتار نهم: قرار اخذ وثیقه
مبحث سوم: تقسیم بندی قرار تأمین کیفری اشخاص حقوقیدر قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
گفتار اول: قرار منع از انجام بعضی فعالیت‌های شغلی
گفتار دوم: قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی
فصل سوم: موارد منتفی شدن قرارهای تامین کیفری و جهات عدم ضبط اموال در این قرار ها
مبحث اول: موانع و شرایط منتفی شدن در قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
گفتار اول: حضور متهم در موعد مقرر
گفتار دوم: تعلیق اجرای تمام مجازات مقرر در حکم
گفتار سوم: رفع اتهام از متهم
گفتار چهارم: صدور قرار موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات
گفتار پنجم: ترک تعقیب و قرار بایگانی کردن
مبحث دوم: موانع و جهات سقوط و عدم ضبط اموال در قرار تأمین کیفری در قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1378
گفتار اول: موانع ضبط اموال ناشی از قرارهای تأمین
گفتار دوم: عدم تلقی مواردمانع ضبط
گفتار سوم: استنکاف متهم از حضور
خاتمه
نتیجه گیری
الف: نتیجه گیری
ب: پیشنهادات
منابع و مأخذ
الف) کتب
ب) مقالات
ج) قوانین

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات قانون یار
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات192
زبانفارسی
شابک978-600-8077-57-2
موضوع کتابکتاب‌های حقوقی جزا و جرم شناسی
قیمت نسخه الکترونیک
18000 ت - 3.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

برای دریافت کتاب قرار تامین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.