کتاب‌های مرتبط با کتاب شیرین و فرهاد: اقتباس از نظامی گنجوی