معرفی و دانلود کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

عکس جلد کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی
قیمت:
۸۰۰۰ تومان - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی نوشته‌ی حسن حیدری، به بررسی حقوقی عقد رهن و معاملات وثیقه‌ای، رهن دین از دیدگاه فقهاء، تکالیف وثیقه‌گذار، اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراء و ... می‌پردازد.

رسیدن به عدالت و فراهم کردن حقوق اشخاص نیازمند آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات افراد را مشخص می‌کند، به وسیله‌ی قوانینی دیگر مورد ضمانت قرار گیرد یعنی حقوق تضمین کننده و از تخلف نسبت به آن جلوگیری شود.

به منظور دیگر هر گاه حقوق و تعهدات اشخاص خدشه‌دار شود، نیازمند مقرراتی جهت برگشت حقوق ضایع شده اشخاص به ایشان می‌باشد که در مورد این موضوع آیین دادرسی، قوانینی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، با هدف رسیدگی و احقاق حقوق تجاوز شده یا نفی شده آنان، پیش بینی کرده است. با توجه به این مسئله آیین دادرسی نیز متشکل از دو قسمت می‌باشد:

1- مقرراتی که صاحبان دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از زمان شروع تقدیم دادخواست تا پایان رسیدگی و صادر شدن حکم باید آن‌ها را رعایت کنند، مقررات دادرسی به معنی اخص هستند و پیرو قانون آیین دادرسی مدنی است.

2- دسته دوم مقررات و قوانینی هستند که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر شخصی که از نفعی برخوددار است وظیفه دارد آن‌ها را رعایت کند و پیرو قانون اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد.

در بخشی از کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی می‌خوانیم:

تسلیم در لغت به معنای در اختیار نهادن و در اصطلاح حقوقی به معنای تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف مقابل آمده و مرادف اقباض است. قانونگذار در ماده 367 ق.م. به تعریف تسلیم در عقد بیع اشاره نموده است و مقرر می‌دارد: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع» چنانکه از این تعریف بر می آید تسلیم و قبض دو چهره یک واقعیت به شمار می روند عمل فروشنده در دادن مبیع تسلیم و کار خریدار در استیلاء و تصرف مبیع قبض یا تسلم نامیده می شود. اما باید توجه داشت که تسلیم اعم است از تسلیم مادی و غیر مادی؛ بنابراین هدف از تسلیم این است که تعهد ناشی از عقد اجراء شود. اجرای این تعهد اغلب به وسیله یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها انجام می‌شود.

همین تعریف را می‌توان در خصوص تسلیم مال مورد رهن و در اختیار گذاشتن مرتهن تسری داد چراکه شرط صحت عقد رهن قبض مال مرهونه بوده و همانطور که بیان شد تسلیم مقدمۀ در اختیار قرار نهادن مال بوده تا طرف دیگر از در اختیار داشتن منتفع نماید. البته در عقد رهن مرتهن نمی تواند در مال دخل و تصرف داشته باشد وحق او را می توان به حق نگهداری و یا حق استیفاء طلب تعبیر کرد و تنها مال مرهون وثیقه طلب او واقع شده است. از لزوم قابلیت تسلیم مال مورد رهن می توان استنباط نمود که چرا رهن دین و منفعت باطل می‌باشد، زیرا گاهاً منافع و دیون قابلیت تسلیم را ندارد و در این صورت سودی متوجه مرتهن نخواهد شد و حبس مال مصداقی نخواهد داشت.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: بررسی حقوقی عقد رهن و معاملات وثیقه ای
مبحث اول: تعریف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن
گفتار اول: تعریف عقد رهن
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: اوصاف عقد رهن
بند اول: تبعی بودن عقد رهن
بند دوم: عینی بودن عقد رهن
بند سوم: جایز بودن از سوی مرتهن و لازم بودن از سوی راهن
گفتار سوم: عناصر عقد رهن
بند اول: وجود دین و بررسی دین بودن مورد رهن
الف) رهن دین از دیدگاه فقهاء
ب) رهن دین از دیدگاه حقوقدانان
تحلیل موضوع در قالب عقد رهن
بند دوم: عین بودن مورد رهن
بند سوم: قابلیت تسلیم داشتن
بند چهارم: اقباض مورد رهن
بند پنجم: عدم ذکر مدت برای رهن
بند ششم: قابلیت فروش عین مرهونه
بند هفتم: قابلیت تملک و تصرف مرتهن در عین مرهونه
بند هشتم: امکان تعدّد مرتهن
گفتار چهارم: انواع رهن
بند اول: رهن دین
بند دوم: رهن مازاد
بند سوم: رهن مستعار
بند چهارم: رهن تصرف
بند پنجم: رهن برای ضمان دَرَک
بند ششم: رهن مشاع
بند هفتم: رهن مکرر
بند هشتم: رهن مضاف
مبحث دوم: معاملات وثیقه‌ای
گفتار اول: تعریف وثیقه
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: انواع وثیقه
بند اول: وثیقه دینی
بند دوم: وثیقه عینی
بند سوم: وثیقه قانونی
بند چهارم: وثیقه استقراضی
بند پنجم: وثیقه اجرای تعهد
بند ششم: وثیقه حسن اجرای تعهد
بند هفتم: وثیقه حسن انجام تعهد
بند هشتم: وثیقه حسن خدمت
گفتارسوم: معاملات وثیقه‌ای و اقسام آن
بند اول: تعاریف معامله
الف) معنای اعم
بند دوم: تعریف معاملات وثیقه‌ای
گفتار چهارم: اقسام معاملات وثیقه‌ای
بند اول: معاملات با حق استرداد
بند دوم: معاملات شرطی (بیع شرط)
بند سوم: معاملات رهنی
فصل دوم: تحلیل حقوق و تکالیف متقابل وثیقه گذار و وثیقه گیرنده
مبحث اول: حقوق وثیقه گذار و وثیقه گیرنده
گفتار اول: حقوق وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه
بند اول: حق تصرف در مورد وثیقه
بند دوم: اثر عقد فضولی وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه
بند سوم: حق فک مورد رهن
بند چهارم: تکالیف وثیقه‌گذار
الف) دادن هزینه نگهداری مورد وثیقه
ب) اداء دین در سررسید به همراه پرداخت خسارات احتمالی تأخیر تأدیه
گفتار دوم: حقوق وثیقه گیرنده نسبت به وثیقه
بند اول: حق عینی وثیقه گیرنده بر وثیقه
بند دوم: حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکارن وثیقه‌گذار
بند سوم: تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده (مفاد ماده 34 ق. ث)
بند چهارم: تقاضای خسارت تأخیر تأدیه توسط وثیقه گیرنده
بند پنجم: تکالیف وثیقه گیرنده
الف) منع تصرف در مورد وثیقه
ب) منع اقدام مستقیم برای استیفاء طلب
فصل سوم: ترتیب اجراء و عملیات اجرائی فروش مال مورد وثیقه
مبحث اول: مفهوم سند و انواع آن
گفتار اول: مفهوم سند
بند اول: انواع سند
بند دوم: انواع سند ثبتی
الف) سند وثیقه
ب) سند ذمه ای
ج) سند انتقال اجرایی
د) سند شرطی
ه) سند صلح و سند صلح حقوق
مبحث دوم: مفهوم اجراء و اجرائیه
گفتار اول: مفهوم اجراء
گفتار دوم: اقسام اجراء
بند اول: اجرای حکم
الف) اجرای اختیاری
ب) اجرای اجباری
بند دوم: اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراء
گفتار سوم: تعریف اجرائیه
گفتار چهارم: انواع اجرائیه
گفتار پنجم: وجوه اشتراک و افتراق بین اجرائیه صادره از مراجع ثبتی با اجرای احکام دادگاه‌ها
بند اول: وجوه اشتراک
بند دوم: وجوه افتراق
مبحث سوم: مراجع صدور اجرائیه ثبتی
گفتار اول: اداره ثبت محل
گفتار دوم: دفاتر اسناد رسمی
گفتار سوم: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق
مبحث چهارم: تشکیلات اجرایی ثبت
اداره اول اجراء
اداره دوم اجراء
اداره سوم اجراء
اداره چهارم اجراء
اداره پنجم اجراء
مبحث پنجم: شرایط صدور اجرائیه و نحوه صدور آن
گفتار اول: شرایط صدور اجرائیه
بند اول: وجود تعهد
بند دوم: منجز بودن موضوع سند
بند سوم: صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه
صلاحیت مراجع ثبتی در صدور اجرائیه و امکان رجوع به دادگاه
گفتار دوم: نحوۀ صدور اجرائیه
مبحث ششم: ترتیب عملیات اجرایی نسبت به مال مورد وثیقه
گفتار اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای آن
گفتار دوم: ابلاغ اجرائیه به مالک وثیقه
ابلاغ به محجور
ابلاغ به وکیل
ابلاغ به ورثه متعهد
ابلاغ به بعضی از ورثه
گفتار سوم: اجرای مفاد اجرائیه
بند اول: بازداشت مال مورد وثیقه
الف) بازداشت وثیقه منقول
ب) بازداشت وثیقه غیرمنقول
ج) بازداشت مالی غیر از مورد وثیقه از اموال وثیقه‌گذار
بند دوم: ارزیابی مال
بند سوم: مزایده و حراج
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرایی
بند پنجم: تسلیم مال به صاحب حق
گفتار چهارم: نحوه وصول هزینه اجرایی
گفتار پنجم: شکایت نسبت به عملیات اجرایی
گفتار ششم: ختم عملیات اجرایی
مبحث هفتم: طواری اجرایی در فروش وثیقه
گفتار اول: فوت مدیون سند وثیقه‌ای
گفتار دوم: حجر مدیون سند وثیقه‌ای
گفتار سوم: تلف واقعی یا حکمی وثیقه در اجرائیه اسناد وثیقه‌ای
گفتار چهارم: تمدید مهلت توسط وثیقه گیرنده
گفتار پنجم: تعارض حق ثالث در فروش وثیقه
گفتار ششم: ابطال عملیات اجرایی فروش
فصل چهارم: بررسی و تحلیل فروش مال مورد وثیقه
مبحث اول: شروط مربوط به فروش وثیقه
گفتار اول: شرط وکالت وثیقه گذار در فروش وثیقه
گفتار دوم: شرط فروش قسمتی از وثیقه در قبال تمام طلب
گفتار سوم: شرط فروش منافع وثیقه به نفع وثیقه گیرنده بعد از صدور اجرائیه
گفتار چهارم: شرط فروش به هر قیمت
مبحث دوم: مفهوم و ماهیت مزایده و حراج
گفتار اول: مفهوم مزایده و انواع آن
بند اول: تعریف مزایده
بند دوم: ماهیت مزایده
بند سوم: ایجاب و قبول در مزایده
بند چهارم: محاسن و معایب مزایده
الف) محاسن مزایده
ب) معایب مزایده
گفتار دوم: انواع مزایده
بند اول: مزایده کتبی
بند دوم: مزایده شفاهی (حضوری)
بند اول: تعریف حراج
بند دوم: انواع حراج
گفتارچهارم: تفاوت حراج با مزایده
مبحث سوم: بایسته‌های مزایده
گفتار اول: بررسی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت
گفتار دوم: تشریفات اجرای مزایده
بند اول: آگهی مزایده و مندرجات آن
بند دوم: جلسه مزایده
بند سوم: زمان و مکان برگزاری مزایده و اختیار تعیین آن
بند چهارم: نحوۀ انتشار آگهی مزایده (فروش)
الف) انتشار آگهی فروش در روزنامه محلی
ب) الصاق آگهی فروش در معابر
ج) الصاق آگهی فروش در واحد اجراء
د) الصاق آگهی فروش در محل فروش
ه) انتشار آگهی اضافی
گفتار سوم - مندرجات آگهی فروش
بند اول - مندرجات آگهی فروش مال منقول
گفتار چهارم: نحوه حضور نماینده دادستان و دادورز در فروش
گفتار پنجم: طواری اجرای مزایده
منابع و مآخذ
الف) کتب
ب) پایان نامه‌ها و مقالات

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات قانون یار
سال انتشار۱۳۹۸
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۲۹۰
زبانفارسی
شابک978-622-229-082-5
موضوع کتابکتاب‌های حقوق عمومی و خصوصی
قیمت نسخه الکترونیک
۸۰۰۰ ت - 1.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی

برای دریافت کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.