معرفی و دانلود کتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران)

عکس جلد کتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران)
قیمت:
۸۶۰۰ تومان - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران)

آغامحمدخان قاجار یکی از بی رحم ترین شاهان ایران است. درست زمانی که حکومت زند به پادشاهی وکیل‌الرعایای ایران دوران شکوه و آبادانی خود را می‌گذراند در طایفه ترکان و ایل قاجار فرزندی در دامان مادری مقتدر پرورش می‌یافت که او را برای حکومتی جسورانه رشد داد. جیران پس از مرگ محمدحسن خان همسرش، انتقام او را به فرزندش آغامحمدخان سپرد و او را سفارش کرد تا آخرین فرد زند را در ایران نابود کند و آغامحمدخان چه خوب سفارش مادر را گوش سپرد و فجایعی در تاریخ آفرید که هرگز از یادها نخواهد رفت.

آغامحمدخان قاجار بسیار سنگدل و بیرحم و کینه‌توز و انتقام‌جو بود و برای رسیدن به مقام سلطنت از هیچ عمل پست و شرم‌آوری استنکاف نکرد از جمله رفتار ظالمانه و شنیع وی با لطف‌علی‌خان‌زند و قتل و یا کور کردن برادرانش که به قساوت و سنگدلی این خواجه قاجاری صحّه می‌گذارد.

آغامحمدخان قاجار پس از وفات وکیل‌الرعایا که در دربار وی بین شاهزادگان و فرمانروایان زندی آشوب و اغتشاش ایجاد شده بود فرصت را مغتنم شمرد و از شیراز فرار کرد و به استراباد رفت و به امید جمع‌آوری لشکر بین قاجارهای آشاقه‌باش و متحدانش (ترکمنها) رفت. هدف خواجه قاجار متحد کردن دو ایل آشاقه‌باش و یوخاری‌باش قاجار و نیز ترکمن‌های یموت و گوگلان بود که در اختلاف دائمی به سر می‌بردند و با ایجاد اتحاد بین آن‌ها زمینه قیام و شورش بر علیه زندیان ایجاد کرد تا در آینده با کمک لشکریان قاجاری و ترکمن‌های گوگلان و یموت زمام امور ایران را در دست گرفت.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
توطئه‌یی علیه نادرشاه
محمدحسن‌خان مردی از استرآباد
محمدخان در ترکمن‌صحرا
بازگشت محمدخان به استرآباد
محمدخان در میدان نبرد
محمدخان در مرگ پدر
محمدخان و سوگند به مادر
آغامحمدخان در حضورکریم‌خان زند
زندگی آغامحمدخان در دربار کریم‌خان
آغامحمدخان در شیراز
حسین‌قلی‌خان در دربار کریم‌خان
سودابه در بستربیماری
حسین‌قلی‌خان در بندر گز
مرگ حسین‌‌قلی‌خان
کریم‌خان در بستر بیماری
آغامحمدخان در تهران
لطفعلی‌خان‌زند و آغامحمدخان‌قاجار
پس از 16 ماه!
توطئه‌یی علیه آغامحمدخان
دستگیری آغامحمدخان
لطفعلی‌خان در قلعه‌ی لار
دفتر چهارم
لطفعلی‌خان‌زند
بازگشت آغامحمدخان به شیراز
تاجگذاری آغامحمدخان
منابع و مواخذ‌

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران)
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات پر
سال انتشار۱۳۹۴
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۸۴۸
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب‌های تاریخ ایران
قیمت نسخه الکترونیک
۸۶۰۰ ت - 1.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران)

مریم محمدی
۱۳۹۷/۵/۶
بندہ پدرمریم ھستم وبراش توضیح دادم کہ حدودسہ دھہ ے پیش باچہ مرارتے بایدمثلاھمین کتاب روکہ باعنوان خواجہ ےتاجدارعرضہ مےشدروتھیہ مےکردیم وبااشتیاق خاصےتاتموم شدنش سعےمےکردیم کمترلحظہ اےروازدست بدیم کہ مبادا ھرآن صاحب کتاب برسہ وبگہ کتاب روبیارکہ فکرکنم بابام متوجہ شدہ کہ یکےازکتاباش نیست چون ماکتاب ے روباکلےمشقت والبتہ رشوہ ےامروزے قرض مےگرفتیم چون خریدکتاب درتوان مالےمانبودولےخوشحالم کہ فرزندم بہ این راحتےمےتونہ این کتاب وسایرتالیف ھاے زندہ یاد منصورے والامقام روبخونہ ومثلااون قسمت ازھمین کتاب رودربارہ تحریف تاریخ ایران واینکہ بہ دلیل زوال قدرت زندیہ متاسفانہ میرزابنویسھابلاجبارچون قدرت بہ دست قاجارافتادہ بوددربارہ ےلطفعلےخان زندکہ درآنزمان مےشدباقاطعیت گفت کہ دلیرترین شمشیرزن شرق بودہ ولے بہ دلیل رکودقدرت ازاین جوان قدرکشورمان چندسطرے بیشتردرتاریخ ایران نیامدہ وچہ زیباقیاس مےکندمنصورےعزیزکہ اروپاییان چندقرن است کہ بہ خاطرتلاش دوروزہ ے یک سربازورساندن یک خبربہ افتخارش دوماراتن راھرسالہ برگزارمےکنندجالبترازاین تحریفات درتاریخ کشورمااینست کہ یک خانم خلاق چندسال پیش ازھمین جوان کہ درچندین منبع مھم ازکمےوقایع زندگیش وذکراجحافےکہ درحقش شدہ وبغیرازچندسطردرتاریخ ماازجوان مطلب دگرے دردست نیست این خانم بایک داستان سرایی دوجلدے ازھمین جوان بہ نام شاھزادہ ےزندآنھم بہ نام تاریخ ایران کتاب خودرابہ چاپ شانزدھم رساندہ واین تجدیدچاپ باکتاب کورے کہ برندہ ے نوبل 1998شدہ برابرے مےکندپس ازھمین حالابیائیدتاتاریخ قدیم ایران راتح،،، ، ، ، نہ ببخشیدتعمیرکنیم،،، ، ، ، ،! ! !!؟
معین معینی
۱۳۹۹/۱۰/۶
کتاب خوبی بود یکم غلط املایی داشت یه جاهاشم تکراری بود کتاب راجع به آغامحمد خانه ولی انقدر از خاندان زند نوشته شده و ازشون تعریف کردن ادم یادش میره کتاب راجع به خان قاجاره ده صفحه راجع به هواخوری زندیا نوشته شده درصورتی که راجع به فتوحات و اقدامات آغامحمد خان بعد از تاج گذاری اشاره کلی شده تو چند صفحه. آغامحمد خان پادشاه مقتدری بوده کسی جرات نداشته به کشور تعرض کنه هرکشوری که دوست داشته لشکرکشی میکرده فرماندهیش وتدابیرش عالی بوده اغراق شده راجبش وبی انصافی..
علی همایی
۱۳۹۹/۷/۱۶
کتاب غلط املایی داره وویراستاری ضعیف... اما در باب مدح این شخصیت که بعضی از خوانندگان در نظر هاشون اوردن فقط یه سوال دارم ازشون... اگر خودشون و خانوادشون در ائن ایام جزو ساکنان کرمان و یا تفلیس بودن و این مرد بی رحم و عقده‌ای اون بلاهای ناگفتنی رو سر اونا و خانواده هاشون می‌اوردن بازم از این مرد یا تکریم میکردن نه... فقط عادت به اظهار فضل و نظردادن داریم و هیچ وقت خودمون رو جای دیگران نمیزاریم... اهل مطالعه که این باشن وای به حال عوام...
مریم محمدی
۱۳۹۷/۵/۶
واقعآبچه هاےامروزاین دیاربایدھرطورکہ امکانش ھست باکتاب مرتبط شوندمن پدرمریم ھستم وبرایش توضیح دادہ‌ام کہ درنیمہ ے دوم دھہ ے شصت بایدچہ مرارتےمےکشیدیم تابتوانیم مثلآھمین کتاب راکہ درآنموقع تحت عنوان خواجہ ے تاجدارشناختہ مےشدراتھیہ مےکردیم وخرسندم ازاین دسترسےسھل کہ فرزندم داردبراےمطالعہ جامع معلومات وبالارفتن ایشان بدون ھیچ تلاش مضاعفے ازشماوبرنامہ ے خوب وسازندہتان ممنون وسپاسگزارم درپناہ دادارپاک سربلندوپیروزباشیدمستدام
مریم حسنخانی
۱۳۹۷/۲/۲۲
کتابی ک حتی عنوانشم داوری ارزشییه. من ب عنوان یک ایرانی از زحمات وسختیهایی ک این شخصیت بزرگوار برای سرزمین ایران ویکپارچه کردن آن کشیده اندقدردانی میکنم. درطول تاریخ همیشه مردان بزرگواری چون آقامحمدخان قاجار ک دغدغه وطن داشته اندپاپیش میگذارندو رسالت بزرگی رابرعهده میگیرنداماآیندگان بدون عدل وانصاف آنان راقضاوت میکنند. اگر ایشان نبود ایران هم نبود
درود بر تو‌ای مرد مقتدر
Ali Ahmadi
۱۳۹۸/۱۱/۱۷
واقعا با غرض ورزی بیان شده این کتاب. شرایط و اوضاع ایران رو باید درنظر گرفت بعد اقدام آغا محمد خان رو نقد کرد. آغا محمد خان کسی بود که امنیت رو برای ایران بی‌قانون آن زمان به ارمغان آورد
چیترا میم
۱۳۹۵/۱۲/۶
جالبه شخصیت آقا محمد خان واقعا قابل تامله آدمی سرشار از تناقض ها. باید خونده بشه.
پ. ن:درست کلمه آقا محمد خانه فکر کنم و این آغا رو دشمناش بش میگفتن وفک کنم کلمه آقا اصولا برای خود اسمش باشه.
Abolfazl Ghavamsadri
۱۴۰۱/۴/۱۸
خوب چرا به اسم آغا محمد خان داستان کریم خان ولطفعلی زند را نوشتید و همچنین صفحات کپی وتکرار که گیج میکنه بعد میفهمی دوبار چاپ شده. داستانش بد نبود ولی درباره زند بیشتر بود تا قاجار
علی موحد
۱۴۰۰/۳/۲۸
آقای ناشر حیف هست کتاب به این خوبی پر از غلط‌های املایی فاحش باشه و منزجر کننده است واقعا محتوای کتاب بسیار مفید و آموزنده است ولی انگار اصلا به این نکته توجه نشده است
کمال داودوند
۱۳۹۵/۹/۱۵
یکبارخوندمش بااینبارکه امتیازبه ستاره‌های رمان دادم، شددوبار، بهرحال رمان تاریخی ازسرنوست مردم دیروزاست، مطالعهانراتوصیه میکنم، مرسی
مریم حسنخانی
۱۳۹۷/۲/۱۹
کتابی ک عنوانشم داوری ارزشی است واقعا جای تاسف داره ک شاه باعظمت و جسوری ک نامش حتی لرزه بر اندام روسها می‌انداخته رو اینجوری خطاب کرد
فرشید بهرامی حموله
۱۴۰۱/۵/۱۴
مطالب کتاب خوب بود ولی بعضی جاهای کتاب خواننده بنظرم دو چاره سردرگمی میشود چون مطالب باهم قاطی میشود
رضا ...
۱۳۹۸/۳/۲۰
سلام
آقا اشتباهات املایی و ویراستاری موج میزنه در کتاب.
از این جهت افتضاح بود.
اصلاح کنید خواهش...
Avesta Alekhamis
۱۳۹۸/۱/۴
کتاب ابهامات زیاداشت بنظر من در مقابل کتاب خواجه تاجدار کتاب خیلی ضعیفی بود که بیشتر نویسنده تخیلات ذهنشو به قلم اورده
کورش علی پور
۱۳۹۵/۵/۳۱
بسیار کتاب دلهره اوری است ازاین نظر که انسان برای به قدرت رسیدن دست خودرابه چه اعمال کثیفی آلوده میکند
مشاهده همه نظرات ۲۹

راهنمای مطالعه کتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران)

برای دریافت کتاب آغا محمدخان قاجار (بی رحم ترین شاه ایران) و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.