نقد، بررسی و نظرات کتاب رزهالد - هرمان هسه

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
پویان سپهری
۱۴۰۱/۳/۲
رزهالد حکایت انسان است و رنجهایش در تکاپوی این انزوای باستانی که همه‌ی امیدها و آرزوهایش را در آفرینش‌های بشری نمودار می‌کند. حکایت نقاش است و تصوراتش. جهانی آغشته‌ی تراژدی و آبستن فاجعه که در بالماسکه‌ای خاموش به استهاله‌ای ناگزیر می‌انجامد. پوچی بیکران تا ژرفای باورهای زمینی فراروی خواننده می‌باشد.