آثار ژرار دو نروال

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع آثار ژرار دو نروال

دانلود کتاب اورلیا

دانلود کتاب اورلیا
کتاب اورلیا اثر ژرار دو نروال ، تأثیرگذارترین نویسنده سوررئالیست فرانسوی است. اورلیا را می‌توان به نوعی سفرنامه‌ روحی نروال به شرق دانست، سفرنامه‌ای همراه با ذهن جنون‌آمیز نویسنده. این کتاب در زمان خودش در تقابل با عقل‌گرایی مدرن فرانسه قرار گرفت بود. کتاب اورلیا (Aurelia & Other Writing) و در...
1