روستای گازرخان الموت

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع روستای گازرخان الموت

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 1

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 1
در فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 1 ، بر ویژگی‌های کالبدی و فیزیکی روستای گازرخان از طریق روش ماتریس ایرانی، با شناسایی فعالیت‌های شکل گرفته در طرح و اثر آن در ابعاد فیزیکی و کالبدی، از طریق کارشناسان و مردم بومی، بررسی می‌شود. توسعه گردشگری روستایی در روستاها، موجب...
1