مجله پژوهش های حسابداری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجله پژوهش های حسابداری

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 10 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 10 - جلد دو
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 10 - جلد دو ، منتشر شد. مدیریت تقاضای واردات اسب در ایران و بررسی اثر اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید. امروزه مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری و سیاست‌های...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 10 - جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 10 - جلد یک
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 10 - جلد یک ، منتشر شد. تحلیل و بررسی ملاک‌های طبقه‌بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب و بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید. در این پژوهش به طراحی یک الگوی...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 9 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 9 - جلد دو
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 9 - جلد دو ، منتشر شد. عوامل ایجاد فشار عصبی در حسابرسان و نقش آن بر عملکرد آن‌ها و بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و فعالیت‌های تأمین مالی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید. از وظایف اصلی نشریات پژوهشی نشر آخرین یافته‌ها و...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 9 - جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 9 - جلد یک
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - شماره 9 - جلد یک ، منتشر شد. مدیریت سود، ساختار سرمایه و نقش مالکان نهادی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر بازده غیرعادی سهام با در نظر گرفتن نقش رشد، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید. از وظایف...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 8 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 8 - جلد دو
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 8 - جلد دو ، منتشر شد. بررسی تأثیر ظرفیت تغییر بر بانکداری الکترونیک و رابطه بین رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با دست‌کاری فعالیت‌های واقعی، کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید. روز پژوهش فرصتی است...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 8 - جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 8 - جلد یک
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 8 - جلد یک ، منتشر شد. تأثیر ارتباط ارزشی اطلاعات سود بر رابطه ریسک اطلاعات با هزینه حقوق مالکانه و اقتصاد رفتاری گذشته، حال و آینده، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید. روز پژوهش فرصتی است برای بیان ضرورت‌های وجود واحدهای...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد دو
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد دو ، منتشر شد. بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در نمایندگی‌های بیمه استان خراسان رضوی و تأثیر نظارت و بازرسی و سودآوری بانک با بررسی مشتری مداری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید. مدیریت دانش با در...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 7 - جلد یک ، منتشر شد. تأثیر تمرکز مالکیت و چرخه‌های عملیاتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجوه نقد و بررسی جایگاه و نقش حسابداری عمومی در کاهش فساد و ایجاد شفافیت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید. با...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد دو
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد دو ، منتشر شد. مدل‌سازی تصمیم‌گیری‌های رفتاری بر مبنای پویایی شناسی سیستم و بررسی تأثیر همزمانی قیمت سهام بر عدم نقدشوندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره می‌خوانید. در...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 6 - جلد یک ، منتشر شد. بررسی ارتباط بین اندازه، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی و بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد با نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو
در فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد دو ، به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی (پیمایشی مقطعی) است. در این تحقیق جامعه...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک
هدف فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 5 - جلد یک ؛ شناسایی عوامل مؤثر در به‌ کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XBRL) توسط شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران است، زبان نوین گزارشگری مالی در عصر جدید، زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر است. این زبان به‌ عنوان...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد دوم)

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد دوم)
هدف فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد دوم) ، بررسی تاثیر جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و ساختار سرمایه بهینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همواره باید توجه داشت، تصمیماتی که در مورد ساختار سرمایه گرفته می‌شوند و سود و هزینه‌های...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول)

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول)
هدف فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 4 (جلد اول) ، بررسی تأثیر نسبت سرمایه بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش،...

دانلود کتاب فصلنامه علمی - تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره ۵

دانلود کتاب فصلنامه علمی - تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره ۵
فصلنامه علمی - تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری - شماره ۵ ، به بررسی، پیاده‌سازی مدل اولسن برای بررسی عوامل موثر بر قیمت سهم با لحاظ دارایی فکری شواهدی از ایران و سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در واحدهای پژوهشی و... می‌پردازد. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه اغلب در جستجوی شرکت‌هایی با...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 3

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 3
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 3 ، با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. نقش ارتباطات سیاسی در شرکت‌ها، با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی، تصمیمات و...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 2

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 2
هدف از انجام فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 2 ، بالا بردن دقت پیش بینی بازده مورد انتظار و کاهش بی‌قاعدگی‌های مطرح شده در مدل‌های قبلی است. این تحقیق در پی مقایسه تطبیقی قدرت توضیح دهندگی و پیش‌بینی مدل‌های چند عاملی فاما و فرنچ به عنوان دو مدل مطرح در این زمینه در...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 1

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 1
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصاد - شماره 1 ، منتشر شد. در این شماره سعی شده است ضمن ارایه‌ی توجیهات نیاز به حسابرسی عملکرد مدیریت، استانداردهای حرفه‌ای حسابرسی عملکرد توسط حسابرسان در انجام این کار موشکافی شود. نتایج حاصل مبنی بر این است که عملیات کارا و اثر بخش، مسئولیت اصلی...
1