مراقبت ویژه نوزادان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مراقبت ویژه نوزادان

دانلود کتاب مدیریت در بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU

دانلود کتاب مدیریت در بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
توجهات اخیر به محیط بخش مراقبت ویژه، به دلیل مضرات موجود در محیط نامطلوب بر نوزادان پرخطر است؛ بنابراین وجود استانداردهای قابل اجرا به منظور عملکرد صحیح در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ضروری است. از آنجا که بهبود نسبی مادی و معنوی جامعه انسانی، یعنی توسعه در عصر کنونی از اصول مهم و بنیادی حیات ملت...
1