مردم نگاری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مردم نگاری

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر خدمات اجتماعی در مذاهب

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر خدمات اجتماعی در مذاهب
کتاب مقدمه‌ای بر خدمات اجتماعی در مذاهب برای استفاده دانشجویان رشته‌های خدمات اجتماعی، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، مشاوره خانواده، تاریخ، برنامه ­ریزی اجتماعی، کلیه رشته ­های حقوق، روابط عمومی، روزنامه ­نگاری هدف مذاهب، به عنوان یک عامل تقویت کننده، دستگیری، تربیت کننده و...
1