ورزش سنگ نوردی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع ورزش سنگ نوردی

دانلود کتاب راهنمای سنگ نوردی دیواره پل خواب

دانلود کتاب راهنمای سنگ نوردی دیواره پل خواب
کتاب راهنمای سنگ نوردی دیواره پل خواب اثر حسن گرامی و حمیدرضا شفقی است که در آن به تاریخچه گشایش مسیرها و زنده نگه داشتن یاد افرادی که بی‌منت نسبت به گشایش این مسیرها اقدام کرده‌اند، پرداخته شده است. کتاب‌های راهنما برای مسیرهای سنگ‌نوردی، یکی از عوامل حفظ تاریخچه مسیرها و نحوه گشایش آن‌ها و عامل...
1