پرستاری بیهوشی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع پرستاری بیهوشی

دانلود کتاب پرستاری بیهوشی 2

دانلود کتاب پرستاری بیهوشی 2
کتاب پرستاری بیهوشی 2 ترجمۀ مهدی طیبی آراسته و هاله حاتم گویا ، در حیطه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف از جمله رشته پرستاری هوشبری است. ترجمه قسمت دوم کتاب اعمال جراحی رایج را معرفی می‌کند. با ابداع روش‌ها و داروهای جدید و افزایش درک ما در مورد نحوه اداره بیماری‌ها، کار...

دانلود کتاب پرستاری بیهوشی 1

دانلود کتاب پرستاری بیهوشی 1
کتاب پرستاری بیهوشی 1 ، در حیطه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف از جمله رشته پرستاری هوشبری است. با ابداع روش‌ها و داروهای جدید و افزایش درک ما در مورد نحوه اداره بیماری‌ها، کار بالینی بیهوشی نیز پیچیده‌تر می‌شود. از آنجا که بیماران مراجعه کننده به مراکز تشخیصی و درمانی...
1