Sand and Foam book

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Sand and Foam book

دانلود کتاب ماسه و کف

دانلود کتاب ماسه و کف
این کتاب کوچک، چیزی بیش از نام آن ماسه و کف نیست؛ توده‌ای ریگ و مشتی کف. با وجود آن‌چه که میان دانه‌های آن و دانه‌های دلم، ریختم و از اکسیر روح خویش بر کف آن فشاندم، از حالا تا همیشه، به ساحل نزدیک‌تر خواهم بود تا دریا؛ و به هجران تلخ نزدیک‌تر خواهد ماند، تا وصال وصف‌ناشدنی. میان دو پهلوی هر مرد و...
1