Seven Scenes

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Seven Scenes

🎧 دانلود کتاب صوتی هفت صحنه

دانلود کتاب صوتی هفت صحنه
کتاب صوتی هفت صحنه اثر ریچارد پریس به روایت هفت صحنه‌ی کوتاه که هر کدام برشی از یک زندگی است، می‌پردازد. ریچارد پریس (Richard Preiss) در این کتاب فکری محوری را دنبال می‌کند که ارتباط احساس امنیت روانی با دستیابی به شناختی فراتر از روزمرگی است و هم‌چنین نحوه‌ی مواجهه انسان با پدیده‌های مرتبط با...
1