دانلود کتاب فرار از دقیقه نود: مدیریت زمان و استفاده از زمان‌های از دست رفته

  • از: میلاد فتحی
  • ناشر: نشر هنر و علوم دانشگاهی
  • ۱۶ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب فرار از دقیقه نود: مدیریت زمان و استفاده از زمان‌های از دست رفته و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فرار از دقیقه نود: مدیریت زمان و استفاده از زمان‌های از دست رفته و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فرار از دقیقه نود: مدیریت زمان و استفاده از زمان‌های از دست رفته

کتاب فرار از دقیقه نود: مدیریت زمان و استفاده از زمان‌های از دست رفته نوشته‌ی میلاد فتحی، به ایجاد یک تغییر پایدار در شما می‌پردازد به‌ طوری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راهنمایی‌ها ﻭ تکنیک‌هایی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ می‌آموزید، ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتی ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ ﮐﻪ به دست ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ سال‌ها ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

استفاده بهتر از زمان، ‌یکی از دغدغه‌های مهم ماست. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ می‌شنوید ﻭ حتماً تا به‌ حال ﻭﺏ‌ﺳﺎﻳﺖ‌ﻫﺎ ﻭ کتاب‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را دیده‌اید. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ کتاب ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﯽﻫﺎ ﻭ ﺗﮑﻨﻴﮏ‌ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ همین الآن ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏﻫﺎی دیگر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ می‌پردازد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﮐﻤﮏ می‌کند.

خیلی از آدم‌ها ﻓﮑﺮ می‌کنند ﮐﻪ ﺍﮔﺮ نرم‌افزار، ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻬﺮﻩ‌ﻭﺭﯼ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻧ‌ﺸﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ می‌شود! ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻭﺭﯼ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ نمی‌برند. چیزی که ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﮐﻪ ﺷﻤﺎ به راحتی ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ، ﺍﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥِ ﺳﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ هستند.

مثلاً ﺷﻤﺎ در این ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ می‌آموزید ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﻘﻮﻳﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ مسئولیت‌های ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ همراه‌تان ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺎﻻ ﻓﺮﻗﯽ نمی‌کند ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﺎﻏﺬﯼ. هر وقت خواستید وسیله‌ای ﮐﻪ ﻓﮑﺮ می‌کنید ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻭﺭﯼ ﺷﻤﺎ تأثیر ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ را بخرید، ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩتان ﺭا ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ. یادتان باشد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ می‌کند ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﺧﻮﺏ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻭﺭﯼ ﺯﻣﺎﻥ، تصمیم‌گیری ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

در بخشی از کتاب فرار از دقیقه نود می‌خوانیم:

خیلی از کتاب‌های مدیریت می‌گویند، بهتر است کارهای خود را فهرست کنیم و آن‌ها را به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم کنیم. همین‌طور به دودسته فوری و غیرفوری. ما هم با هیجان‌ همین کار را انجام می‌دهیم؛ اما وقتی صادقانه با خودمان خلوت می‌کنیم، می‌بینیم که مهم و غیرمهم، واقعاً به‌ سادگی قابل‌ تشخیص نیست. حتی فوری و غیرفوری هم تعریف مشخصی ندارد.

آیا فوری یعنی اینکه امروز باید انجام شود؟ الآن باید انجام شده باشد؟ تا آخر هفته یا تا آخر ماه وقت دارم؟ به هر حال، با هر جان کندنی هست، آن‌ها را تقسیم می‌کنیم و می‌نویسیم و از اینکه نظم شخصی و مدیریت زمان، به زندگی ما راه پیدا کرده است لذت می‌بریم. اما پس از مدتی می‌بینیم که تغییری جدی و واقعی در زندگی ما حاصل نشد و درنهایت، کار فهرست کردن و تقسیم‌بندی کردن، خودش در فهرست کارهای غیرفوری غیرضروری قرار می‌گیرد!

فهرست کارهایی که باید انجام شوند، به نظر ضروری می‌رسد؛ اما عادتی نیست که در بلند مدت همراه ما بماند یا الگوی رفتاری ما را تغییر دهد. اگر هم‌چنین چیزی اتفاق بیفتد، نگاه کردن روزانه به فهرست بلند بالایی که قسمت عمده‌اش هنوز انجام نشده، ناراحتی و افسردگی به همراه می‌آورد! با این‌ حال، ما هم می‌خواهیم شما را به تنظیم یک فهرست دعوت کنیم؛ اما فهرستی که کمی متفاوت است:

آیا دقت کرده‌اید که وقتی یک کار مشخص انجام نشده و باید انجام بشود، همیشه بخشی از ذهن ما را به خودش اختصاص می‌دهد؟ حتی وقتی به‌ صورت آگاهانه به آن فکر نمی‌کنیم؟ مهم نیست که این کار بسیار کوچک است مانند بردن سطل زباله کنار در یا بزرگ مانند درخواست جلسه از مدیریت برای اعلام استعفا" اگر کاری به ذهن ما برسد و انجام نشود و به آینده موکول شود، این کار بخشی از مغز ما را به خودش اختصاص می‌دهد. تا روزی که تکلیف آن مشخص شود.

حتی شاید کارهای فراموش شده فشار بیشتری به ذهن بیاورند. نمی‌دانیم که دقیقاً امروز چه‌کارهایی داریم؛ اما یادمان است که خیلی کار داریم و چند بار در طول روز، به‌زحمت فکر می‌کنیم و به ذهن خودمان فشار می‌آوریم و آن‌ها را فهرست می‌کنیم و غصه می‌خوریم و نگران می‌شویم و بعد به مغز خودمان فشار می‌آوریم که آن‌ها را فراموش کنیم و چند لحظه استراحت فکری داشته باشیم! فلسفه‌ی اینکه می‌گویند فهرست کارهای انجام نشده خود را بنویسید هم از همین مسئله ریشه گرفته است.

 ۸۸ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-98287-6-0 

چاپ ۱۳۹۷: ۱۴۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۵۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه؛ مدیریت زمان چیست؟
درس اول؛ چرا کمبود زمان داریم؟
اول- ضعف در تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی
دوم- بی‌انگیزگی
سوم- اهمال‌کاری و پشت گوش انداختن کارها
چهارم- رؤیاهای بزرگ و مقایسه غلط
پنجم- ضعف در تفویض اختیار
ششم- کمال‌گرایی افراطی
هفتم- ضعف در هنر حل مسئله
هشتم- ضعف در نه گفتن
نهم- برداشتن چند هندوانه با یک دست
درس دوم؛ نظم شخصی یا نظم درونی
خب حالا تعریف نظم شخصی
تمرین
درس سوم؛ ﺳﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﻬﺮﻩ‌ﻭﺭﯼ
ﺍﺻﻞ اول: ﻓﻀﺎ
ﺍﺻﻞ ﺩﻭﻡ: ﺫﻫﻦ
ﺍﺻﻞ ﺳﻮﻡ: ﺯﻣﺎﻥ
درس چهارم؛ ﺍﺻﻞ ﻓﻀﺎ
پیوست- فرم نقاط تجمعی
درس پنجم؛ ﺍﺻﻞ ﺫﻫﻦ
روش پاک‌سازی ﺫﻫﻦ و فرار از آشفتگی
ستون «گفته‌ام تا تاریخ…» و «واقعاً تا تاریخ»
ستون «گام اول…»
درس ششم؛ ﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻥ
درس هفتم؛ رویه‌ها (روتین) و نظم شخصی
عادت‌ها با رویه‌ها (روتین‌ها) چه تفاوتی دارند؟
تمرین
درس هشتم؛ نظم شخصی و زمان‌های خاکستری
چطور زمان سیاه را برای خود ایجاد کنیم؟
تمرین
درس نهم؛ اهمال‌کاری و پشت گوش انداختن
درس دهم؛ خواب بهتر، بهره‌وری بالاتر
درس یازدهم؛ فقط داشتن هدف کافی نیست
اول- شناخت وضعیت موجود
دوم- تعیین وضعیت هدف
سوم- مجموعه اقدام‌ها
چهارم- شاخص‌های ارزیابی شما چیست؟
پنجم- مکانیسم‌ها و ابزارهای اصلاح
درس دوازدهم؛ معرفی فنون کاربردی مدیریت زمان
اول- تکنیک کانبان
دوم- اصول سه‌گانه ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﮐﺎﺭ
سوم- تکنیک پومودور
چهارم- جدول برنامه‌ریزی روزانه و هفتگی
پنجم- مدیریت ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ششم- نظم شخصی در پانزده دقیقه! (به سبک محمدرضا شعبانعلی)
درس سیزدهم؛ معرفی نرم‌افزارهای پرکاربرد در مدیریت زمان
یک - نرم‌افزار Todoist
دو- افزار یادداشت‌برداری اورنوت
سه- وان نوت
چهار- اپلیکیشن Loop
پنج- ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻳﻤﻴﻞ
درس چهاردهم؛ معرفی چند کتاب و نکات نهایی

راهنمای دانلود کتاب فرار از دقیقه نود: مدیریت زمان و استفاده از زمان‌های از دست رفته

برای دانلود کتاب فرار از دقیقه نود: مدیریت زمان و استفاده از زمان‌های از دست رفته و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فرار از دقیقه نود: مدیریت زمان و استفاده از زمان‌های از دست رفته
میلاد فتحی
۱۳۹۷/۱۲/۶
سلام.
من نمیدونم این کتاب کی نوشتم. خخخ

به شما جناب خودم (میلاد فتحی) تبریک میگم راجع به نگارش کتاب خوب تون.
محمود خدائی
۱۳۹۷/۱۲/۴
با دیدگاهی واقع گرایانه و با ذهنیتی کاملا ملموس نگارش شده، از این جهت کاملا قابل بهره مندی است.
roo2 e
۱۳۹۷/۱۲/۳
کتاب را خریدم و خوندم.
راهکارهای ملموس و عملی داره.
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱۲)