کتاب‌های مرتبط با فصلنامه علمی مطالعات نوین بانکی - شماره اول