دانلود کتاب تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی

کتاب تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی نوشته‌ی مهدی هاشمی شهرکی و عادل علاف صالحی، ارتباط بین بزرگی حوادث طبیعی و فراوانی وقوع آن­‌ها را با استفاده از توزیع‌­های آماری به شما نشان می‌دهد.

درباره کتاب تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی:

سیل یکی از انواع خطرهای طبیعی است که خسارات زیادی را به جوامع انسانی، تاسیسات، مراکز صنعتی و اراضی کشاورزی وارد می‌­کند. این بلای طبیعی به طور میانگین سالانه جان 26000 نفر انسان را می­‌گیرد و بر زندگی 75 میلیون دیگر تاثیر اقتصادی بسیار بدی می‌­گذارد.

امروزه خسارات ناشی از سیل در چند دهه اخیر به گونه‌ی فزاینده‌ای افزایش یافته است که نشان از افزایش فراوانی و شدت سیل دارد. به همین خاطر محققین با استفاده از تجزیه و تحلیل فراوانی سیلاب‌ منطقه‌ای، یک رابطه تعمیم یافته برای برآورد بزرگی سیلاب‌های به وقوع پیوسته در حوضه‌های آبریز فاقد ایستگاه با داده‌های اندازه‌گیری شده محدود برقرار می‌کنند.

به عنوان مثال با توجه به تغییرات مکانی و زمانی بارش و همچنین پتانسیل سیل­‌خیزی در استان گیلان، اطلاع از احتمال وقوع یا دوره بازگشت سیلاب­‌ها و اطلاع از محدوده گسترش سیل‌ها می‌­تواند برنامه‌­ریزان و محققان کشور را در حوزه راهکارهای کنترل این پدیده آسیب‌رسان یاری کند. مضاف بر این احداث سازه‌­های گوناگون و توسعه شهر­ها و روستاها بر پایه پیش­بینی سیل و اطلاع از بزرگی و محدوده گسترش آن، تا حدود زیادی می‌­تواند خطر سیل را کم نماید.

این کتاب با تعیین بهترین شاخص‌های خوشه‌بندی، انتخاب توزیع آماری مناسب برای مناطق همگن شده، برآورد پارامترهای درست توزیع، تعیین رابطه­ منطقه­‌ای بین حداکثر دبی محاسبه شده به عنوان تابعی از مساحت حوضه و دوره بازگشت به شما کمک ‌خواهد کرد تا احتمال وقوع سیلاب­‌ها را در منطقه گیلان به وسیله‌ی تحلیل فراوانی برآورد کنید.

کتاب تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی مناسب چه کسانی است؟

مطالعه این کتاب به همه‌ی کسانی که در حوزه زمین‌شناسی فعالیت دارند پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی می‌خوانیم:

یک متغیر تصادفی متغیری است که مشاهده و وقوع آن مستقل از وقوع سایر متغیرها و پدیده‌ها فرض می‌شود. به عبارت دیگر یک متغیر تصادفی را نمی‌توان به صورت قطعی پیش بینی کرد. از متغیرهای تصادفی هیدرولوژیکی می‌توان بارش، رواناب، تراز آب‌های زیرزمینی و غیره را نام برد. فرض در نظر گرفتن یک متغیر هیدرولوژیکی به عنوان متغیر تصادفی می‌تواند ناشی از عدم دانش ما از ارتباطات فیزیکی، فرآیندهای هیدرولوژیکی، کمبود اطلاعات کافی در سیستم‌های هیدرولوژیکی یا ترفندی جهت ساده سازی و اجرایی کردن مسائل پیچیده هیدرولوژیکی باشد (کارآموز و عراقی نژاد، 1384).

 ۱۰۲ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-7343-73-1 

چاپ ۱۳۹۹: ۶۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۷۰۰۰ ت - 5.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

1-1 اهمیت
1-2 ضرورت تحقیق
1-3 اهداف تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 تحلیل خوشه بندی
2-3 تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب
1-3 معرفی منطقه مورد مطالعه
1-1-3حوضه‌های آبریز استان گیلان
2-1-3 رودخانه‌های سیلخیز استان گیلان
3-1-3 تقسیم بندی رودخانه‌های استان گیلان بر اساس درجه سیلخیزی
3-1-3-1 رودخانه‌های با بیش از پنج رویداد سیلاب به وقوع پیوسته
3-1-3-2 رودخانه‌های با یک تا پنج رویداد سیلاب به وقوع پیوسته
3-1-3-3 رودخانه‌های با یک رویداد سیلاب به وقوع پیوسته
3-1-3-4 رودخانه‌های بدون رویداد سیلاب ثبت شده
3-2 داده‌های مورد استفاده
3-3 فرضیات اولیه آمار و احتمالات در تحلیل فراوانی
3-3-1 متغیر تصادفی
3-3-2 احتمال، ترسیم موقعیت و دوره بازگشت
3-4 توزیع‌های احتمالاتی
3-5 تحلیل فراوانی سیلاب
3-5-1 انواع سری داده ها
3-5-1-1 سری‌های حداکثر سالانه
3-5-1-2 سری مقادیر جزئی یا مدل اوج‌های بالاتر از یک حد آستانه
3-5-1-3 سری مقادیر کامل
3-5-2 بازسازی و تطویل آمار با استفاده از روش همبستگی بین ایستگاه ها
3-6 بهترین تابع توزیع در هر ایستگاه
3-6-1 روش‌های تعیین پارامترهای توزیع
3-6-1-1 روش گشتاورها
3-6-1-2 روش حداکثر درستنمایی
3-6-1-3 روش گشتاورهای وزنی احتمال
3-6-2 آزمون‌های تعیین بهترین توزیع در هر ایستگاه
3-6-2-1 آزمون مربع کای
3-6-2-2 آزمون کلوموگروف - اسمیرنوف
3-7 تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب
3-8 تعیین نواحی همگن
3-9 مراحل منطقه‌ای کردن با استفاده از الگوریتم خوشه بندی
3-9-1 انتخاب مشخصه ها
3-9-2 آماده کردن بردارهای مشخصه
3-9-3 شکل گیری خوشه ها
3-9-4 انتخاب تعداد خوشه بهینه
3-9-4-1 شاخص عرض میانگین سیلهوت
3-9-4-2 شاخص دیویس بولدین
3-9-4-3 شاخص دان
3-9-5 بررسی همگنی مناطق ایجاد شده
3-9-6 تعدیل مناطق ناهمگن
3-9-7 تخمین چندک‌های سیلاب
3-10 انتخاب و ارزیابی توزیع‌های اصلی
3-10-1 گشتاورهای وزنی احتمال و گشتاورهای خطی
3-11 نمودارهای نسبت گشتاورهای خطی
3-12 آزمون‌های مبنی بر گشتاورهای خطی
3-12-1 آزمون نکویی برازش
3-12-2 آزمون‌های نا هماهنگی و ناهمگنی منطقه ای
3-13 روش‌های تخمین پارامترهای یک توزیع
3-13-1 روش گشتاورهای وزنی احتمال
3-14 برآورد چندکها
3-15 برآورد سیلاب منطقه ای
3-16 به دست آوردن رابطه بین حداکثر سیلاب، مساحت و دوره بازگشت
4-1 ایستگاه‌های مورد مطالعه
4-2 داده‌ها و تحلیل مقدماتی
4-2-1 بازسازی آمار با استفاده از روش همبستگی بین ایستگاه‌ها
4-2-2 آزمون‌های همگنی مبنی بر گشتاورهای خطی
4-2-2-1 آزمون ناهماهنگی
4-2-2-2 آزمون غیرهمگنی
4-3 تحلیل خوشه بندی
4-3-1 تعیین تعداد خوشه بهینه
4-3-2 تعیین همگنی خوشه‌های ایجاد شده
4-3-3 تعدیل همگنی منطق های
4-4 انتخاب بهترین تابع توزیع
4-4-1 انتخاب بهترین تابع توزیع در هر ایستگاه
4-4-2 انتخاب بهترین تابع توزیع منطقه ای
4-5 تخمین چندک‌های سیلاب
4-6 برآورد سیلاب منطقه ای
4-7 بررسی رابطه منطقه‌ای بین حداکثر سیلاب، مساحت و دوره بازگشت
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادات
منابع

راهنمای دانلود کتاب تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی

برای دانلود کتاب تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب‌ها با استفاده از روش گشتاورهای خطی