دانلود کتاب سیستم‌های مدیریت هزینه


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب سیستم‌های مدیریت هزینه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب سیستم‌های مدیریت هزینه

کتاب سیستم‌های مدیریت هزینه نوشته‌ی سید مهدی سیدمطهری، از اطلاعات مالی و غیرمالی در دو بعد کوتاه مدت و بلند مدت با دیدگاه داخل و خارج سازمان و واحد تجاری که مدیران برای کنترل و رهبری بنگاه‌های اقتصادی خود به آن نیاز دارند، تشکیل شده است.

جهانی شدن، رقابت شدید و تنگاتنگ، تغییرات سریع فناوری، تغییرات روزانه نیاز مشتریان و جلب رضایت آن‌ها و مدیریت مبتنی بر دانش مستلزم افزایش توانایی و قدرت مدیریت مبتنی بر دانایی است. افزایش دانایی و مهارت و بهره‌گیری به موقع از روش‌های نوین مدیریت هزینه برای خلق ثروت و ارزش آفرینی شرط لازم و کافی در وضعیت و موقعیت کنونی در کسب و کار است.

بقا و حیات هرگونه فعالیت نیازمند داشتن یک نظام اطلاعات مالی و غیرمالی یکپارچه و منظم می‌باشد که موجبات چابکی واحد تجاری را فراهم می‌سازد، چابکی سازمان زمانی پایدار می‌ماند که در عین توجه به سرعت کار و زمان، به امر پاسخگویی دقیق، سریع و با کیفیت بالا و هزینه مناسب مدیریت شده نسبت به نیازهای مشتریان توجه ویژه‌ای بنماید.

در بخشی از کتاب سیستم‌های مدیریت هزینه (Cost Management Systems) می‌خوانیم:

در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و در اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﯾﻊ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺘﯽ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، زﯾﺮا در ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم‌ﺷﺪه ﭘﺎیینﺗﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار است. در ﺳﺎزمان‌های ﻏﯿراﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ حمایت‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣان‌ها وﺟﻮد دارد.

 ۸۹۲ صفحه، ۶ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-964-468-324-4 

چاپ ۱۳۹۱: ۹۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۵۰۰۰ ت - 5.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

فصل اول: تصمیم‌گیری‌های مالی و هزینه‌های مرتبط
فصل دوم: حسابداری سنجش مسئولیت
فصل سوم: قیمت‌گذاری، قیمت‌های انتقالی
فصل چهارم: ارزیابی عملکرد
فصل پنجم: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC
فصل ششم: مدیریت بر مبنای فعالیت ABM و بودجه‌بندی برمبنای فعالیت ABB
فصل هفتم: تولید به موقع JTT
فصل هشتم: ارزیابی متوازن BSC
فصل نهم: مجدد فرآیند کسب و کار
فصل دهم: هزینه‌یابی هدف
فصل یازدهم: هزینه‌یابی کیفیت - مدیریت کیفیت جامع
منابع و مراجع

راهنمای دانلود کتاب سیستم‌های مدیریت هزینه

برای دانلود کتاب سیستم‌های مدیریت هزینه و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  سیستم‌های مدیریت هزینه
مجید خانی
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
کتاب بسیار عالی و مفید برای شناخت سیستم مدیریتی
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)