دانلود کتاب شخصیت آموزشی معلمان و روش‌های آموزشی خلاق محور


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب شخصیت آموزشی معلمان و روش‌های آموزشی خلاق محور و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب شخصیت آموزشی معلمان و روش‌های آموزشی خلاق محور

کتاب شخصیت آموزشی معلمان و روش‌های آموزشی خلاق محور، با هدف بررسی و اولویت‌بندی موانع توسعه روش‌های آموزشی خلاق محور و ارتباط سنجی آن با نوع شخصیت آموزشی معلمان شاغل در مقطع ابتدایی شهرستان ایرانشهر نوشته شده است.

تحقیقات نشان می‌دهند روش تدریس معلمان در پیشرفت تحصیلی، ایجاد انگیزه، رضایت خاطر، پرورش شخصیت و رشد خلاقیت دانش‌آموزان تآثیرگذار است. وظیفه معلمان در فرآیند تدریس تنها یاد دادن مطالب علمی به دانش آموزان نیست بلکه بایدشرایط درست آموزش و یادگیری را ایجاد نمایند و چگونه فکر کردن و آموختن را به دانش‌آموزان خود یاد بدهند. در ساختار آموزشی فعلی، کیفیت‌کار معلم در رأس امور مربوط به آموزش خلاقیت است.

اساسی‌ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی، معلم است. جهت‌گیری آن‌ها درباره تدریس و یادگیری چارچوبی فراهم می‌کند که انگیزش کلاسی در آن چارچوب تحقق می‌یابد. هر یک از معلمان مطابق چگونگی ساختمان روانی و مقتضیات شخصیتی خود (معلم محور، شاگرد محور)، در جریان کار آموزش‌ و پرورش به دخل و تصرف می‌پردازد.

در بخشی از کتاب شخصیت آموزشی معلمان و روش‌های آموزشی خلاق محور می‌خوانیم:

شخصیت به عنوان یک ساختار روانی بسیار دشوار است که کمیت و کیفیت آن را تعیین کرد، زیرا بسیار متنوع است و تعیین کردن تأثیر آن بر روی افکار و احساسات بسیار دشوار است (بخشایش، 1392). شخصیت الگویی است از تفکر، احساس و رفتار ناشی از ویژگی‌ها فردی همراه با سازوکارهای روانی پنهان یا آشکار که در پس آن الگوها قرار دارد. شاملو شخصیت را این‌گونه تعریف می‌کند. مجموعه‌ای سازمان‌یافته و واحد متشکلی از خصوصیات نسبتاً پایدار و مداوم که درمجموع یک شخص را از اشخاص دیگر متمایز می‌سازد (وحدانی و همکاران، 1391).

آلپورت (1973) شخصیت را تفاوت‌های موجود در افراد می‌داند و مانند سازمانی پویا در درون فرد قرارگرفته است و شامل سیستم‌های فیزیکی روانی می‌باشد. که تعیین‌کننده رفتار و فکر است و معتقد است که شخصیت می‌تواند در تمام اعمال انسانی بروز کند. آلپورت همچنین صفات را به‌عنوان پیش‌آمادگی‌هایی تعریف کرده که برای پاسخ‌دهی به شیوه‌ای مشابه یا یکسان به انواع گوناگونی از محرک‌ها داده می‌شود (مصر آبادی و همکاران، 1394).

کارکردهای بنیادی شخصیت، انسجام بخشیدن به احساس، اندیشه و ادراک در راستای انجام رفتارهای هدفمند است (لطفی نیا و محسنی نیا، 1389). شخصیت به‌ عنوان یک ساختار روانی بسیار دشوار است که کمیت و کیفیت آن را تعیین کرد، زیرا بسیار متنوع است و تعیین کردن تأثیر آن بر روی افکار و احساسات بسیار دشوار است. همانند هوش روانشناسان به تعیین اجزای اصلی شخصیت علاقه‌مند هستند (مرتضوی و همکاران، 1393).

شخصیت برای طبقه‌بندی ویژگی‌ها افراد ازنظر رفتار می‌باشد. ویژگی‌ها شخصیتی به‌عنوان مجموعه سازمان‌یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و پایدار در افراد می‌باشد که بر روی‌ هم یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می‌سازد (شمسائی و همکاران، 1394).

 ۱۲۳ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-6697-16-3 

چاپ ۱۳۹۸: ۲۴۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۴۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

مقدمه
بخش یکم: مبانی
مقدمه
فصل یکم: روش‌های آموزشی خلاق محور
1-1- مبانی نظری روش‌های آموزشی خلاق محور
1-1-1- تعریف روش آموزشی یا روش تدریس
1-1-2- تقسیم‌بندی روش‌ﻫﺎی ‌ﺗﺪرﯾﺲ
1-1-3- ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ
1-1-4- مفهوم خلاقیت
1-1-5- ﺳﻴﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ
1-1-6- ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﮐﻼسی
1-1-7- ﺗﮑﻨﻴﮏ‌ﻫﺎﻱ ﺧﻼﻗﻴﺖ
1-1-8- ضرورت تأکید بر پرورش خلاقیت در مدارس
1-1-9- عوامل آموزشگاهی مؤثر در پرورش خلاقیت
1-1-10- ضرورت رفع موانع خلاقیت در کلاس درس
1-1-11- موانع خلاقیت
1-1-12- عوامل بازدارنده خلاقیت
1-1-13- روش‌های فعال تدریس مبتنی بر خلاقیت
1-1-14- روش بارش مغزی
1-1-15- روش تدریس بدیعه پردازی
فصل دوم: شخصیت آموزشی معلمان
2-1- مقدمه
2-2- مبانی نظری شخصیت آموزشی معلمان
2-2-1- شخصیت
2-2-2- ابعاد شخصیت
2-2-3- شخصیت آموزشی معلم
2-2-4- تدریس
2-2-5- ویژگی‌های روش تدریس خوب
2-2-6- رویکردهای تدریس
2-2-7- ویژگی‌های شخصیتی معلمان
2-2-8- تأثیر شخصیت و رفتار معلم در فرایند تدریس
2-2-9- ویژگی روش‌های سنتی تدریس
2-2-10- روش تدریس یادگیرنده محور
2-2-11- ویژگی‌ها یا اصول مشترک روش‌های آموزشی یادگیرنده - محور
2-2-12- بنیادهای نظری آموزش یادگیرنده- محور
2-2-13- تاریخچه روش تدریس یادگیرنده – محور
فصل سوم: پیشینه مطالعات
3-1- مقدمه
3-2- پیشینه تجربی
3-2-1- تحقیقات انجام‌شده داخلی
3-2-2- تحقیقات انجام‌شده خارجی
بخش دوم: گزارش یک پژوهش تجربی
مقدمه
فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسئله
1-2- اهداف تحقیق
1-3- واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها
1-3-1- تعاریف نظری
1-3-2- تعاریف عملیاتی
1-4- قلمرو تحقیق
1-5- متغیرهای تحقیق
فصل دوم: روش تحقیق
2-1- روش طرح و تحقیق
2-2- فرآیند تحقیق
2-3- جامعه آماری
2-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
2-5- ابزار گردآوری داده‌ها
2-5-1- پرسشنامه شخصیتی NEOPI-R جانشین تست NEO
2-5-2- آزمون سنجش خلاقیت فیفر
2-6- روش گردآوری داده‌ها
2-6-1- روایی پرسشنامه
2-6-2- پایایی پرسشنامه
2-7- روش تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها
فصل سوم: نتایج پژوهش
3-1- وضعیت جمعیت‌شناختی
3-2- نتایج استنباطی
3-2-1- فرضیه اول
3-2-2- فرضیه دوم
4-4-2-3- فرضیه سوم
3-3- تحلیل عاملی مدل اصلی
3-3-3- مدل بیرونی (مدل اندازه‌گیری)
3-3-4- هم خطی چندگانه
3-3-5- ارزیابی برازش مدل بیرونی
3-3-6- پایایی و روایی همگرا
3-3-7- روایی واگرا با روش فورنل و لارکر
4-4-4- خروجی‌های مدل اصلی (ضرایب مسیر و آماره)
4-4-4-1- مدل درونی (مدل ساختاری)
4-4-4-2- برازش مدل کلی (معیارGOF)
4-5-آزمون فرضیه‌های فرعی پژوهش
5-1- خلاصه آمار توصیفی
5-2- بررسی فرضیه‌ها
منابع و مأخذ

راهنمای دانلود کتاب شخصیت آموزشی معلمان و روش‌های آموزشی خلاق محور

برای دانلود کتاب شخصیت آموزشی معلمان و روش‌های آموزشی خلاق محور و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  شخصیت آموزشی معلمان و روش‌های آموزشی خلاق محور

نظرات کتاب شخصیت آموزشی معلمان و روش‌های آموزشی خلاق محور

matin motamer
۱۳۹۸/۷/۱۷
خیلی خوب و مفید بود و به دردم خورد
تمام
مشاهد همه نظرات (۱)