دانلود کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1

مسیحا برزگر در کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1، به شرح مثنوی مولانا می‌پردازد. انگیزه‌ی برزگر، برای شرحِ مثنوی، طرحِ نگاهی تازه و نو به این کتاب است. شیوه‌ی کار او اینگونه است که، به جای اینکه دنبالِ این مطلب بگردد که مولانا چه گفته است، مولانا را حاضر می‌کند تا ببیند مولانا چه می‌گوید.

مسیحا برزگر در مورد کتاب بشنو از نی می‌گوید:

کلمات و جمله‌ها، قالب و ظرف‌اند. شارحان، به دنبال این بودند که ببینند مولانا، چه چیزی در این ظرف‌ها ریخته و برای ما به یادگار گذاشته است. اما من نگاه دیگری دارم؛ نگاهِ من، این است که مولانا را در زمانه‌ی خودمان حاضر کنیم، و ببینیم او، در بومِ فرهنگی‌ حاضر، چه چیزی برای گفتن دارد.

مولانا، به دنبالِ دل‌های گشوده است، دل‌هایی از جنسِ دل خودش. اگر تو، دلی هم‌جنسِ مولانا نداشته باشی، او نمی‌تواند با تو به نجوا بنشیند؛ چرا که مولانا، همدم می‌خواهد، هم‌صحبت می‌خواهد و هم‌پرواز. او که عازم سفری دل‌انگیز و تماشایی‌ست، به دنبال همسفر می‌گردد. اگر اهلِ چنین سفری هستی، با او همسفر شو.

 ۱۱۹ ساعت و ۳ دقیقه، ۴۹۲۳ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: ۷۰۰۰۰ ت - 21.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

فهرست مطالب

۸۰ دقیقه
سخنرانی اول
۲۵ دقیقه
مراقبه اول
۸۳ دقیقه
سخنرانی دوم
۳۴ دقیقه
مراقبه دوم
۸۸ دقیقه
سخنرانی سوم
۳۸ دقیقه
مراقبه سوم
۱۰۰ دقیقه
سخنرانی چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۳۴ دقیقه
مراقبه چهارم
۸۹ دقیقه
سخنرانی پنجم
۳۰ دقیقه
مراقبه پنجم
۹۱ دقیقه
سخنرانی ششم
۳۳ دقیقه
مراقبه ششم
۷۸ دقیقه
سخنرانی هفتم
۲۴ دقیقه
مراقبه هفتم
۹۰ دقیقه
سخنرانی هشتم
۱۸ دقیقه
مراقبه هشتم
۷۰ دقیقه
سخنرانی نهم
۲۴ دقیقه
مراقبه نهم
۷۳ دقیقه
سخنرانی دهم
۱۶ دقیقه
مراقبه دهم
۸۵ دقیقه
سخنرانی یازدهم
۱۳ دقیقه
مراقبه یازدهم
۶۱ دقیقه
سخنرانی دوازدهم
۱۸ دقیقه
مراقبه دوازدهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی سیزدهم
۱۲ دقیقه
مراقبه سیزدهم
۶۲ دقیقه
سخنرانی چهاردهم
۱۸ دقیقه
مراقبه چهاردهم
۵۶ دقیقه
سخنرانی پانزدهم
۲۶ دقیقه
مراقبه پانزدهم
۷۸ دقیقه
سخنرانی شانزدهم
۲۹ دقیقه
مراقبه شانزدهم
۷۰ دقیقه
سخنرانی هفدهم
۲۹ دقیقه
مراقبه هفدهم
۹۲ دقیقه
سخنرانی هجدهم
۳۰ دقیقه
مراقبه هجدهم
۹۴ دقیقه
سخنرانی نوزدهم
۲۶ دقیقه
مراقبه نوزدهم
۷۸ دقیقه
سخنرانی بیستم
۲۷ دقیقه
مراقبه بیستم
۷۴ دقیقه
سخنرانی بیست و یکم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و یکم
۶۸ دقیقه
سخنرانی بیست و دوم
۳۲ دقیقه
مراقبه بیست و دوم
۷۷ دقیقه
سخنرانی بیست و سوم
۳۳ دقیقه
مراقبه بیست و سوم
۷۰ دقیقه
سخنرانی بیست و چهارم
۳۰ دقیقه
مراقبه بیست و چهارم
۸۰ دقیقه
سخنرانی بیست و پنجم
۲۹ دقیقه
مراقبه بیست و پنجم
۷۸ دقیقه
سخنرانی بیست و ششم
۲۸ دقیقه
مراقبه بیست و ششم
۶۳ دقیقه
سخنرانی بیست و هفتم
۲۷ دقیقه
مراقبه بیست و هفتم
۷۴ دقیقه
سخنرانی بیست و هشتم
۲۴ دقیقه
مراقبه بیست و هشتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی بیست و نهم
۱۸ دقیقه
مراقبه بیست و نهم
۹۷ دقیقه
سخنرانی سی ام
۲۶ دقیقه
مراقبه سی‌ام
۹۴ دقیقه
سخنرانی سی و یکم
۲۴ دقیقه
مراقبه سی و یکم
۶۳ دقیقه
سخنرانی سی و دوم
۲۱ دقیقه
مراقبه سی و دوم
۹۹ دقیقه
سخنرانی سی و سوم
۷۵ دقیقه
سخنرانی سی و چهارم
۱۸ دقیقه
مراقبه سی و چهارم
۱۱۲ دقیقه
سخنرانی سی و پنجم
۱۱۴ دقیقه
سخنرانی سی و ششم
۷۸ دقیقه
سخنرانی سی و هفتم
۸۹ دقیقه
سخنرانی سی و هشتم
۸۹ دقیقه
سخنرانی سی و نهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی چهلم
۹۳ دقیقه
سخنرانی چهل و یکم
۸۹ دقیقه
سخنرانی چهل و دوم
۸۹ دقیقه
سخنرانی چهل و سوم
۸۹ دقیقه
سخنرانی چهل و چهارم
۷۰ دقیقه
سخنرانی چهل و پنجم
۶۶ دقیقه
سخنرانی چهل و ششم
۷۳ دقیقه
سخنرانی چهل و هفتم
۷۳ دقیقه
سخنرانی چهل و هشتم
۶۸ دقیقه
سخنرانی چهل و نهم
۱۰ دقیقه
مراقبه چهل و نهم
۶۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه
۱۳ دقیقه
مراقبه پنجاه
۷۸ دقیقه
سخنرانی پنجاه و یکم
۸۰ دقیقه
سخنرانی پنجاه و دوم
۹۲ دقیقه
سخنرانی پنجاه و سوم
۷۷ دقیقه
سخنرانی پنجاه و چهارم
۸۱ دقیقه
سخنرانی پنجاه و پنجم
۷۳ دقیقه
سخنرانی پنجاه و ششم
۷۵ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هفتم
۸۴ دقیقه
سخنرانی پنجاه و هشتم
۷۲ دقیقه
سخنرانی پنجاه و نهم
۷۹ دقیقه
سخنرانی شصتم
۷۱ دقیقه
سخنرانی شصت و یکم
۷۰ دقیقه
سخنرانی شصت و دوم
۶۳ دقیقه
سخنرانی شصت و سوم
۶۷ دقیقه
سخنرانی شصت و چهارم
۷۳ دقیقه
سخنرانی شصت و پنجم
۵۷ دقیقه
سخنرانی شصت و ششم
۶۲ دقیقه
سخنرانی شصت و هفتم
۶۷ دقیقه
سخنرانی شصت و هشتم
۷۳ دقیقه
سخنرانی شصت و نهم
۶۷ دقیقه
سخنرانی هفتاد
۸۰ دقیقه
سخنرانی هفتاد و یکم
۶۱ دقیقه
سخنرانی هفتاد و دوم
۵۶ دقیقه
سخنرانی هفتاد و سوم
۹۹ دقیقه
سخنرانی هفتاد و چهارم
۷۳ دقیقه
سخنرانی هفتاد و پنجم
۶۸ دقیقه
سخنرانی هفتاد و ششم
۷۷ دقیقه
سخنرانی هفتاد و هفتم
۷۴ دقیقه
سخنرانی هفتاد و هشتم
۸۱ دقیقه
سخنرانی هفتاد و نهم
۹۶ دقیقه
سخنرانی هشتاد

راهنمای دانلود کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1

برای دانلود کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  بشنو از نی - جلد 1

نظرات کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1

سجاد سبحانی
۱۳۹۶/۱۲/۲۱
خواندن این کتابها توفیقی میخواهد که نصیب هرکسی نمیشود.
ایکاش قسمتهای مراقبه از قسمت شرح مثنوی جدا بود. چون بیشتر من داخل ماشین یا توی جاده قسمتها را گوش میدادم و حال و هوای مراقبه اصلا با ان شرایط جور در نمی‌آمد.
سپاس بی‌پایان خودم را نثار جناب برزگر می‌دارم.
زهرا تاجیک
۱۴۰۰/۱/۲۱
با استاد بزرگ مسیحا برزگر مولانا را شناختم و هر روز دیدگاهم نسبت به دنیا و زندگی زیباتر شد ایشون با ان صدای لطیف و ملایم و کلمات زیبا دنیای مرا تغییر داد از خدا تشکر میکنم که این نعمت را به من ارزانی داشت خدا استاد را سلامت بدارد
Rouzbeh Ashkan
۱۴۰۰/۱/۶
با وجود مفاهیم شیرین و جذاب مولانا، هر چی زور زدم تمومش کنم انقدر مسیحا کند و تکراری پیش می‌رفت که با سرعت دو برابر هم موفق نشدم و تقریبا بیخیالش شدم، قیمت کتاباشم که قربونش برم، گرونترینهای بازارن
مشاهد همه نظرات (۶۲)