کتاب‌های مرتبط با کتاب عقاب کلات: خاطرات طبیب مخصوص نادر