معرفی و دانلود کتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی

عکس جلد کتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی
قیمت:
۲۹۰۰ تومان - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی

کتاب مشاوره و روان‌ درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی به موضوعاتی چون: مشاوره و روان‌ درمانگری گروه، وجود‌نگری و درمان وجودی و مشاوره و روان‌ درمانگری با رویکرد وجودی می‌پردازد.

این کتاب با تمرکز بر رویکرد وجودی شامل سه بخش است: بخش نخست دربرگیرنده دو فصل است؛ در فصل نخست با عنوان «مقدمه‌ای بر مشاوره و درمان گروه» پس از ارائه تعریفی از مشاوره و روان‌ درمانگری گروه، آشکار ساختن پاره‌ای الزامات حرفه‌ای و برشمردن اهداف گروه، به مباحثی بنیادی ازجمله ماهیت و سنخ‌شناسی گروه‌ها و کارکرد و عوامل درمان‌بخش گروه می‌پردازد. درنهایت این فصل با بازنگری فواید و اثربخشی گروه‌های مشاوره و درمان خاتمه می‌یابد. فصل دوم از همین بخش به معرفی مختصر رویکردهای نظری به مشاوره و روان‌ درمانگری گروه پرداخته و پرآوازه‌ترین و گسترش‌یافته‌ترین رویکردها را به کار گروهی معرفی می‌نماید؛ رویکردهای تحلیلی، روان نمایشگری، تحلیل تبادلی، رفتاری، شناختی- رفتاری، گشتالت، متمرکز بر راه‌حل/ راه‌حل‌مدار و مدل فرا نظریه‌ای، گسترۀ رویکردهای پوشش داده‌ شده در این فصل است.

بخش دوم کتاب که عنوان «وجودنگری و درمان وجودی» را پذیرفته، مدخل و پیش‌درآمدی بایسته و کمابیش تفصیلی درباره موضوع اصلی کتاب محسوب می‌گردد. این بخش نیز دربرگیرندۀ دو فصل است؛ فصل نخست این بخش یا درواقع فصل سوم کتاب «تعریف و تاریخچۀ وجود نگری» نام‌ گرفته و با کوشش در ارائۀ تعریفی شفاف از اصطلاح مجادله برانگیز وجود‌نگری آغاز شده و پس‌ از آن به تشریح و آشنایی اجمالی با فلسفۀ وجود‌نگر و فیلسوفان وجود‌گرا می‌پردازد؛ این فصل حاوی مفاهیمی است که شالودۀ مشاوره و روان‌ درمانگری وجودی تلقی شده و همین مفاهیم در فصل بعدی، یعنی فصل چهارم کتاب، تحت عنوان «درمان وجودی» به نحو درخور با نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانگری وجودی گسترش‌یافته است. در واقع فصل چهارم، در ابتدا درمان وجودی را در چشم‌اندازی در قالب تاریخچه، اصول، اهداف و راهبردها معرفی کرده و در ادامه مباحثی همچون پژوهش در مورد اثربخشی درمان وجودی و اصول اخلاقی در مشاوره و روان‌درمانگری وجودی را نیز پوشش داده است.

بخش سوم کتاب با عنوان آن یکسان و بر معرفی مبسوط نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانگری گروه با رویکرد وجودی پرداخته است. این بخش شامل پنجمین و آخرین فصل کتاب است که پس از مقدمه‌ای کوتاه و مشتمل بر تمرکز درمان وجودی و شرح اهداف یک گروه وجودی، به نحو مفصل به توصیف و تشریح مفاهیم کلیدی مطرح در مشاوره و روان‌درمانگری یک گروه وجودی می‌پردازد؛ هر یک از مفاهیم وجودی برجسته در سه قسمت تشریح شده است؛ نخست هر مفهوم به لحاظ نظری توضیح داده‌ شده، سپس معانی ضمنی هر مفهوم در فرایند کار گروه وجودی تشریح شده و در پایان یک نمونۀ بالینی به‌عنوان مصداقی از به کار بستن هر یک از مفاهیم در کار گروه گزارش‌ شده است. در ادامۀ مطالب فصل پنجم نقش و کارکردهای رهبر یک گروه وجودی گروه توصیف‌شده و پس‌ از آن مطالب فصل با موضوع برنامۀ کاربردی؛ یعنی فنون و رویه‌های مشاوره و روان‌درمانگری گروه با رویکرد وجودی ادامه می‌یابد. در بخش دیگری از فصل پنجم مراحل یک گروه وجودی تشریح شده و در نهایت مطالب آن با بحث‌هایی جنبی و مکمل از جمله به کار بستن رویکرد وجودی برای کار در مدارس؛ به کار بستن رویکرد وجودی برای جمعیت‌های چند فرهنگی و ارزیابی به‌ کارگیری رویکرد وجودی برای گروه پایان می‌پذیرد.

در بخشی از مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی (Group Counseling & Psychotherapy) می‌خوانیم:

درمان رفتار بر مبنای اصول علمی رفتار، ازجمله شرطی‌سازی قدیمی و عامل و نیز یادگیری مشاهده‌ای، اصول یادگیری، ازجمله تقویت، خاموشی، شکل‌دهی به رفتار و الگودهی را برای کمک به گسترۀ گوناگونی از درمان‌جویان برخوردار از مشکل به کار می‌بندد. تأکید درمان رفتار در ارزیابی واحدهای روان‌شناختی بر دقت و جزئیات و پس‌ازآن به اختصاص دادن روش‌های درمانی مشتمل بر آرمیدگی، مواجهه با موضوع ترس، کنار آمدن با یک رفتار، یا ایفای نقش قرار دارد. این موارد شماری از فنونی هستند که رفتار قابل‌مشاهده و رفتارهایی را که با فرایندهای تفکر مرتبط هستند را تغییر می‌دهند.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
دربارۀ ساختار این کتاب
سپاس و قدردانی
بخش 1. مشاوره و روان‌درمانگری گروهی
فصل 1. مقدمه‌ای بر مشاوره و درمان گروه
ماهیت و سنخ‌شناسی گروه‌ها
کارکرد و عوامل درمان‌بخش گروه
مراحل اجرای مشاوره و روان‌درمانگری گروه
کفایت مشاوره و روان‌درمانگری گروه
فصل 2. رویکردهای نظری به مشاوره و روان‌درمانگری گروه
مشاوره و روان‌درمانگری گروه با رویکرد تحلیلی
مشاوره و روان‌درمانگری گروه با رویکرد روان نمایشگری
مشاوره و روان‌درمانگری گروه با رویکرد  تحلیل تبادلی
رویکرد رفتاری به درمان گروه
مشاوره و روان‌درمانگری گروه با رویکرد شناختی رفتاری
مشاوره و روان‌درمانگری گروه با رویکرد گشتالت
مشاوره و روان‌درمانگری گروه با رویکرد متمرکز بر راه‌حل
مشاوره و روان‌درمانگری گروه با مدل فرا نظریه‌ای
بخش 2. فلسفۀ وجودنگری و مشاوره و درمان وجودی
فصل 3. تعریف و تاریخچۀ وجود نگری
وجود نگری به‌عنوان یک فلسفه
نویسندگان وجودی و نظریه‌ها و آثار پُراهمیت آن‌ها
فصل 4. مشاوره و روان‌درمانگری وجودی
پدیدارشناسی
مبانی و روش‌های مشاوره و روان‌درمانگری وجودی
ویژگی‌های برجستۀ مشاوره و روان‌درمانگری وجودی
ویژگی‌های مشاورین و روان‌درمانگران وجودی
درمان وجودی در دهه‌های مؤخر و زمان حال
بررسی اثربخشی درمان وجودی
فصل 5. مسائل اخلاقی و حرفه‌ای
مسائل اخلاقی و حرفه‌ای در کاربست گروه
اصول اخلاقی در مشاوره و روان‌درمانگری وجودی
بخش 3. مشاوره و رواندرمانگری گروهی با روی‌آورد وجودی
فصل 6. نظریه و کاربست در مشاوره و روان‌درمانگری گروه با رویکرد وجودی
ماهیت و مقصود مشاوره و درمان گروه وجودی
مفاهیم کلیدی به کار بسته در مشاوره و روان‌درمانگری گروه وجودی
نقش و کارکردهای رهبر گروه
برنامۀ کاربردی: فنون و رویه‌های درمانی
مراحل یک گروه وجودی
به کار بستن رویکرد وجودی در مدارس
ملاحظات فرهنگی
ارزیابی به کار بستن رویکرد وجودی برای گروه
منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی
نویسنده، ،
ناشر چاپیانتشارات دانشگاه لرستان
سال انتشار۱۳۹۶
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۲۵۰
زبانفارسی
شابک978-600-6217-45-1
موضوع کتابکتاب‌های روانشناسی بزرگسالان
قیمت نسخه الکترونیک
۲۹۰۰ ت - 0.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی

علیرضا گنجعلی
۱۳۹۹/۳/۲۱
اروین یالوم با هنر قلم و فکرش، پیچیده‌ترین مفاهیم رواندرمانی را با ما متنی ساده اما پر محتوا ارائه کرده است.
کتاب‌های او می‌تواند خوراک ذهنی قابل قبولی برای دانشجویان روانشناسی باشد.
علیرضا محقق
۱۳۹۶/۱۱/۲۰
امام علی علیه السلام می‌فرماید:
هر که با خواندن کتاب آرامش یابد هیچ آرامشی را از دست نداده است.
کتابراه یار همیشگی شما
علیرضا فدایی
۱۳۹۶/۸/۲۶
بسیار عالی بود
مشاهده همه نظرات ۳

راهنمای مطالعه کتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی

برای دریافت کتاب مشاوره و روان درمانگری گروهی با تمرکز بر رویکرد وجودی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.