دانلود کتاب همیار مهندسی آب و محیط زیست (راهنمای مرجع نرم افزار WEAP)

  • از: آیگین امیدی
  • ناشر: نشر عطران
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب همیار مهندسی آب و محیط زیست (راهنمای مرجع نرم افزار WEAP) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب همیار مهندسی آب و محیط زیست (راهنمای مرجع نرم افزار WEAP) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب همیار مهندسی آب و محیط زیست (راهنمای مرجع نرم افزار WEAP)

کتاب همیار مهندسی آب و محیط زیست (راهنمای مرجع نرم افزار WEAP) نوشته‌ی آیگین امیدی، به معرفی و آموزش گام به گام یک نرم‌افزار تخصصی ویژه رشته مهندسی آب و مدیریت منابع آن می‌پردازد.

WEAP یک نرم‌افزار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی در راستای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺖ. اﻳﻦ نرم‌افزار برای تحلیل سیاست‌ها یک چهارچوب کامل، انعطاف‌پذیر و کاربرپسند را آماده می‌کند. ﺗﻌﺪاد کارآزمودگانی ﻛﻪ WEAP را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه‌ﻫﺎی داده، مدل‌ها، ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده و دیگر ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮد می‌افزایند، هر روز در حال اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.

اﻓﺰاﻳﺶ طرح‌‌های آبی ﺑﺎ ﻧﮕﺮش‌ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻣﺤﻘﻘﺎن، اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻳﺮانی را ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل‌ﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف آب تشویق ﻛﺮده است. اﻣﺮوزه ﭘﺲ از سال‌ها، اﻳﻦ ﻣﺪل‌ﻫﺎ ﭼﻨﺎن گسترش ﻳﺎﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮوژه‌ای را می‌ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺪﻧﻮیسی و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪل‌ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. روﻧﺪ گسترش ﻣﺪل WEAP با سرعت فراوانی همراه ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن اضافه می‌ﺷﻮد.

در بخشی از کتاب همیار مهندسی آب و محیط زیست می‌خوانیم:

WEAP ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﻼن آبی ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و آن را می‌ﺗﻮان در سیستم‌های ﺷﻬﺮی و ﻛﺸﺎورزی، ﺣﻮﺿﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی رودﺧﺎﻧﻪ‌ای ﻣﺮزی ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، WEAP می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪوده زﻳﺎدی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، ﺣﻔﺎﻇﺖ آب، ﺣﻘﺎﺑﻪ‌ﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖ‌ﻫﺎی ﺗﺨﺼﻴﺺ، ﺷﺒﻴﻪ‌ﺳﺎزی آب‌های سطحی و زﻳﺮزمینی، ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری از ﻣﺨﺰن، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮﻗﺎبی، روﻧﺪﻳﺎبی آﻟﻮدگی، ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ارزﻳﺎبی آﺳﻴﺐ‌ﭘﺬﻳﺮی، ﺗﺤﻠﻴﻞ سود و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﺮح را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.

 ۲۲۷ صفحه، ۹ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-622-734321-2 

چاپ ۱۳۹۹: ۹۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۰۰۰۰ ت - 9.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

ﭘﻴﺶ‌ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺘﺮﺟﻢ
فصل 1: مروری بر خودآموز
1- مروری بر خودآموز
1-1- ﻣﻌﺮفی
1-2- ﭘﻴﺶ‌زﻣﻴﻨﻪ
1-3- ﺗﻮﺳﻌﻪ WEAP
1-4- روﻳﻜﺮد WEAP
1-5-ﺳﺎﺧﺘﺎر WEAP
1-6- ﺷﻤﺎتیک
1-7- نتایج
Overview -1-8 ﻳﺎ ﺧﻼﺻﻪ
1-9-ﻳﺎدداﺷﺖ‌ﻫﺎ
فصل 2: WEAP در یک ﺳﺎﻋﺖ
WEAP-2 در یک ﺳﺎﻋﺖ
2-1- اﻳﺠﺎد یک ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی ﺧﺎلی ﺟﺪﻳﺪ
2-2- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮمی
2-3- وارد ﻛﺮدن اﺟﺰا در ﺷﻤﺎتیک
2-4- ﮔﺮﻓﺘﻦ اوﻟﻴﻦ ﺟﻮاب‌ﻫﺎ
فصل 3: اﺑﺰارﻫﺎی اصلی
3- اﺑﺰارﻫﺎی اصلی
3-1- اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻛﻠﻴﺪی
3-2- اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت‌ﺳﺎز
فصل 4: ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ
4- ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ
4-1-آﻣﺎده ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ
4-2- اﻳﺠﺎد ﺳﻨﺎرﻳﻮی ﻣﺮﺟﻊ
4-3- ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﺟﺮای ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ
4-4- اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺎل آبی
فصل 5: ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
5- تحلیل نیازها
5-1- ﻣﺪﻟ‌ﺴﺎزی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف، ﺗﻠﻔﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد
5-2- ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
فصل 6: ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
6- تحلیل منابع
6-1- ﺗﻐﻴﻴﺮ اوﻟﻮﻳﺖ‌ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ
6-2- ﻣﺪل‌ﺳﺎزی ﻣﺨﺎزن
6-3- اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﻳﺎن
6-4- ﻣﺪل ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزمینی
فصل 7: داده‌ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻓﺮﻣﺖ‌ﺑﻨﺪی
7- داده‌ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻓﺮﻣﺖ‌ﺑﻨﺪی
7-1- ﺗﺒﺎدل داده‌ﻫﺎ
7-2- ﺳﺎﺧﺘﺎر داده‌ﻫﺎ، اﺳﺎمی
7-3- وارد ﻛﺮدن ﺳﺮی‌ﻫﺎی زﻣﺎنی
7-4- ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
7-5- ﻓﺮﻣﺖ‌ﺑﻨﺪی
فصل 8: ﻣﺨﺎزن و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی
8- ﻣﺨﺎزن و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی
8-1- ﻣﺪل ﻛﺮدن ﻣﺨﺎزن
8-2- اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﻗﺎبی
8-3- ﻣﺪل‌ﺳﺎزی ﻧﻴﺮوﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎنی
فصل 9: ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
9- ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
9-1- ﻣﺪل‌سازی کیفی
9-2- وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت کیفی آب
9-3- اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ورودی ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻴﺎز
9-4- وارد ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻻﻳﻨﺪه در ﻧﻘﺎط ﻧﻴﺎز
9-5- ﻣﺪل‌ﺳﺎزی ﺗﺼﻔﻴﻪ‌ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب
9-6- آﺑﺪهی ورودی و ﺧﺮوجی ﺗﺼﻔﻴﻪ‌ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب
فصل 10: رابط WEAP با QUAL2K
10- ارﺗﺒﺎط WEAP با QUAL2K
10-1- ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن WEAP و QUAL2K
10-2- اﺟﺮا ﻛﺮدن ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ
فصل 11: ﻫﻴﺪروﻟﻮژی
11- ﻫﻴﺪروﻟﻮژی
11-1- ﻣﺪل‌ﺳﺎزی ﺣﻮﺿﻪ‌ﻫﺎ: ﻣﺪل ﺑﺎرش - رواﻧﺎب
11-2- ﻣﺪل‌ﺳﺎزی ﺣﻮﺿﻪ‌ﻫﺎ: ﻣﺪل رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک
11-3- ﺷﺒﻴﻪ‌ﺳﺎزی اﻧﺪرﻛﻨﺶ آب سطحی و زﻳﺮزمینی
فصل 12: ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎلی
12- ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎلی
12-1- اﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ
12-2- ﻣﺪل‌سازی ﻫﺰﻳﻨﻪ
12-3- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آب
12-4- ﻣﺪل‌ﺳﺎزی درآﻣﺪ

راهنمای دانلود کتاب همیار مهندسی آب و محیط زیست (راهنمای مرجع نرم افزار WEAP)

برای دانلود کتاب همیار مهندسی آب و محیط زیست (راهنمای مرجع نرم افزار WEAP) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  همیار مهندسی آب و محیط زیست (راهنمای مرجع نرم افزار WEAP)