معرفی و دانلود PDF کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل

عکس جلد کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل
قیمت:
15000 تومان - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل (به همراه متن اصلی استاندارد ایزو 20001)، به تالیف سعیده سلطانی و اکبر غریب نواز، به ما می‌گوید مشتری مداری به مجموعه گام‌هایی گفته می‌شود که به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه‌سازی روابط طولانی‌مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می‌‌شود و فلسفه‌ای در کسب و کار است که دورنمای سازمانی را در تجارت با مشتریان ارائه می‌کند.

ما با مفهومی مواجه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (CRM) عبارت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺎم‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﯿﻨﻪ‌ﺳﺎزی رواﺑﻂ ﻃﻮﻻﻧﯽ‌ﻣﺪت و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﻦ مشتریان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ، ﻓﻠﺴﻔﻪ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ، اﻫﺪاف، ﻣﺰاﯾﺎ و محدودیت‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی (CRM) بطور ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘیت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی (CRM) ﺳﺎزمان‌ها ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، در این ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی (CRM) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮیتﺑﻨﺪی گردﯾﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل ﺑﻪ مدل‌های ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه و  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮبیات اﺟﺮاﯾﯽ مولفین، ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﻬﺖ پیاده‌ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی (CRM) ﺳﺎزﻣﺎن‌ها اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﭘﺎیاﻧﯽ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺰو 10002 ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﯿﻮﺳﺖ‌ﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری علاقه‌مندان قرار داده است.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
پیشگفتار
بخش 1: بررسی موضوع مدیریت ارتباط با مشتری
بخش2: عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری
بخش3: مد‌هایی در مدیریت ارتباط با مشتری
بخش4: پیشنهاد مدلی برای پیاده‌سازی CRM و اعتبار سنجی
بخش5: متن اصلی و پیوست‌های استاندارد ایزو 10002
منابع وماخذ

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل
نویسنده،
ناشر چاپیانتشارات پشتیبان
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات162
زبانفارسی
شابک978-600-96320-7-7
موضوع کتابکتاب‌های بازاریابی و فروش
قیمت نسخه الکترونیک
15000 ت - 1.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

راهنمای مطالعه کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل

برای دریافت کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از تئوری تا عمل و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.