معرفی و دانلود کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان

عکس جلد کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان
قیمت:
۸۰۰۰ تومان - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان

کسروی در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کرد و تألیفات او جنبه‌ی مذهبی، انتقادی، اجتماعی، تاریخی و ادبی... داشت، اما مهم‌ترین آثار او در زمینه‌ی تاریخ است که در این خصوص امام خمینی می‌فرمایند:
«کسروی یک آدمی بود، تاریخ نویس، اطلاعات تاریخی‌اش هم خوب بود. قلمش هم خوب بود. اما غرور پیدا کرد...»

ایشان در خصوص جریان کتابسوزی کسروی می‌فرمایند:
«یک‌دفعه آدم می‌بیند که کسروی آمد و کتابسوزی..! مفاتیح‌الجنان هم جزو کتاب‌هایی بود که سوزاند، کتاب‌های عرفان را هم سوزاند. البته کسروی نویسندۀ زبردستی بود، ولی این آخری دیوانه شده بود... ایشان نمی‌دانست کتاب مفاتیح‌الجنان چی تویش است!»

از مهم‌ترین کتاب‌های او در زمینه‌ی تاریخ، «تاریخ مشروطه ایران» و «تاریخ هیجده ساله آذربایجان» می‌باشد که تدوین کتاب «تاریخ هیجده ساله آذربایجان» مربوط به سال‌های 1313-1320 خورشیدی و «تاریخ مشروطه ایران» 1319-1323 می‌باشد. کسروی نام جلد اول این کتاب را «تاریخ هیجده ساله آذربایجان» گذاشت و پس از چاپ و نشر آن، جلد دوم را به نام «تاریخ مشروطۀ ایران» انتشار داد.

این اثر گران‌قدر و مستند که دارای ارزش تحقیقی فراوان است، سهم قهرمانان این جنبش را که از میان توده‌ی مردم برخاسته بودند، معین می‌کند و نماهایی از جنبش مشروطه را که با وجود اهمیت اساسی در سایه مانده بود، آشکار می‌سازد. قضاوت‌های تاریخی نویسنده منصفانه دقیق و مستند است. باید انصاف داد که این دو کتاب در رابطه با تاریخ مشروطه، از مهم‌ترین منابع در زمینۀ تاریخ است.
در ارتباط با انگیزه‌های کسروی در نوشتن این کتاب می توان اشاره کرد به بررسی دلایل ناکامی این جنبش، شناساندن قهرمانان، پیشگیری از نوشته‌شدن تاریخ میهن به دست بیگانگان، جلوگیری از فراموشی، و در نهایت ماندن این اثر برای آیندگان، که خود در مقدمه‌ی کتابش به آن‌ها اشاره می‌کند.
آنچه کسروی در نگارش تاریخ هیجده ساله آذربایجان و تاریخ مشروطیت در نظر داشته و انصافاً خوب هم توانسته خواست خود را عملی کند، عبارت است از:
ـ بررسی رازهای ناکامی جنبش.
ـ شناساندن قهرمانان راستین و پیشگیری از واژگونه‌نمایی تاریخ.
ـ پیشگیری از چسباندن این جنبش به بیگانگان.
ـ یادآوری کوشش کسانی که در آینده کنار گذارده شدند.
ـ پیشگیری از نوشته شدن تاریخ میهن به دست بیگانه.
ـ و سرانجام، درد فراموشی ایرانیان

فهرست مطالب کتاب

 

سخن ناشر
بخش اول
گفتار یکم: شورش اسپهان و بختیارى
گفتار دوم: شورش گیلان
گفتار سوم: آشفتگى کارها و پذیرفتن محمدعلى‌میرزا مشروطه را
گفتار چهارم: پیشرفت گیلانیان و گشادن ایشان قزوین را
گفتار پنجم: دودلى آزادى‌خواهان
گفتار ششم: بدرفتارى‌هاى روسیان در آذربایجان
گفتار هفتم: گرفتن آزادى‌خواهان تهران را
گفتار هشتم: برداشتن محمدعلى‌میرزا از پادشاهى
گفتار نهم: رفتن محمدعلى‌میرزا از ایران و کارهاى دیگر
گفتار دهم: جنبش زنجان
گفتار یازدهم: پیش‌آمد اردبیل
گفتار دوازدهم: تاراج اردبیل و در آمدن سپاه روس به‌آن‌جا
گفتار سیزدهم: پایان کار ملاقربانعلى
گفتار چهاردهم: فیروزى‌هاى لشکر دولتى
گفتار پانزدهم: بدرفتارى‌هاى همسایگان
گفتار شانزدهم: کشته شدن آقاى بهبهانى و میرزاعلى‌محمدخان
گفتار هفدهم: پیش‌آمد پارک اتابک
گفتار هیجدهم: یادداشت انگلیس و جوش مردم
گفتار نوزدهم: سال پر اندوه 1290
گفتار بیستم: بازگشت محمدعلى‌میرزا به‌ایران
گفتار بیست و یکم: فیروزى‌هاى دولت
گفتار بیست و دوم: لشکرکشى سالارالدوله و شکست او
گفتار بیست و سوم: آشوب اردبیل و کشته شدن آخوندوف
گفتار بیست و چهارم: سرکشى حاج صمدخان
گفتار بیست و پنجم: جنگ‌هاى صمدخان
گفتار بیست و ششم: گرفتارى‌هاى آذربایجان
گفتار بیست و هفتم: کشاکش میانه ایران و روس
گفتار بیست و هشتم: دو اولتیماتوم روس و ایستادگى مجلس
گفتار بیست و نهم: شورش و خروش مردم ایران
گفتار سى‌ام: شور و خروش آذربایجان
گفتار سى و یکم: پذیرفتن دولت اولتیماتوم را و بستن مجلس
گفتار سى و دوم: جنگ‌هاى خونین تبریز
گفتار سى و سوم: بیرون رفتن مجاهدان از شهر و دیگر پیش‌آمدها
بخش دوم
دیباچه
گفتار یکم: از روز پنجم دى‌ماه
گفتار دوم: روز دهم دى‌ماه
گفتار سوم: در آمدن صمدخان به‌شهر
گفتار چهارم: آدم‌کشى‌هاى صمدخان
گفتار پنجم: دار زدن پتروس‌خان
گفتار ششم: دار زدن آقا میرکریم و دیگران
گفتار هفتم: خودکشى شاهزاده امان‌الله‌میرزا
گفتار هشتم: دارزدن حاجى‌نقى با یک گرجى
گفتار نهم: جنبش ملایان براى خواستن محمدعلى‌میرزا
گفتار دهم: والى‌گرى محمدولى‌خان به‌آذربایجان
گفتار یازدهم: رسیدن سپهدار به‌تبریز
گفتار دوازدهم: پیش‌آمدهاى ارومى و کشته شدن مشهدى‌اسماعیل
گفتار سیزدهم: کوچندگان
گفتار چهاردهم: پیش‌آمدهاى گیلان
گفتار پانزدهم: کشاکش مجلس و دولت
گفتار شانزدهم: پس از بسته شدن مجلس
گفتار هفدهم: جنگ با سالارالدوله و کشته شدن یفرم‌خان
گفتار هجدهم: بازمانده جنگ‌ها و سرگذشت یارمحمدخان
بخش سوم
گفتار یکم: گرفتارى‌هاى دولت
گفتار دوم: پیش‌آمدهاى آذربایجان
گفتار سوم: کابینه علاءالسلطنه و کارهاى آن
گفتار چهارم: بازگشت صمدخان به گردن‌کشى
گفتار پنجم: جنگ جهانگیر اروپا و پیش‌آمدهاى ایران
گفتار ششم: در آمدن عثمانیان به‌آذربایجان
گفتار هفتم: دنباله جنگ‌هاى روس و عثمانى در آذربایجان
گفتار هشتم: مجلس سوم و کارهاى آن
گفتار نهم: کوچیدن آزادى‌خواهان از تهران و بسته شدن مجلس
گفتار دهم: جنگ‌هاى کوچندگان با سپاه روس و شکست یافتن ایشان
گفتار یازدهم: راه‌آهن جلفا تا تبریز
گفتار دوازدهم: خشکسالى و نایابى
گفتار سیزدهم: بیرون رفتن روسیان از ایران
گفتار چهاردهم: سختى گرفتارى‌هاى ارومى (رضاییه)
گفتار پانزدهم: کشتن سیمقو مارشیمون را
گفتار شانزدهم: جنگ‌ها با آسوریان و داستان دل‌گداز سلماس
گفتار هفدهم: درباره‌ی آمدن عثمانیان به‌آذربایجان
گفتار هیجدهم: بازمانده داستان سلماس و ارومى
گفتار نوزدهم: آشفتگى کارهاى تهران
گفتار بیستم: درآمدن انگلیسیان به‌ایران
گفتار بیست و یکم: آخرین پیش‌آمدهاى جنگ جهانگیر در ایران
بخش چهارم
گفتار یکم: کابینه صمصام‌السلطنه
گفتار دوم: کابینه‌ی وثوق‌الدوله
گفتار سوم: آغاز کار سیمکو
گفتار چهارم: باردیگر جنبش دموکرات‌ها
گفتار پنجم: جنگ با سیمکو
گفتار ششم: داستان‌هاى که زمینه به‌برخاستن خیابانى داد
گفتار هفتم: خیزش خیابانى
گفتار هشتم: آزادیستان
گفتار نهم: رفتن خیابانى به عالى‌قاپو
گفتار دهم: پایان کار خیابانى

 

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات پر
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۷۳۶
زبانفارسی
شابک978-600-8137-30-6
موضوع کتابکتاب‌های تاریخ ایران
قیمت نسخه الکترونیک
۸۰۰۰ ت - 1.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان

Hemmat .N
۱۴۰۰/۲/۵
تاریخ مشروطه ایران احمد کسروی فارغ از دیدگاههای شخصی و ایدئولوژیک نویسنده از منابع بسیار مهم و اساسی در نهضت آزادی خواهی ملت ایران در دو قرن اخیر است.
کسروی خود در متن شرایط و بطن حوادث قرار داشته و تلاش کرده که واقعیات و حوادث تاریخی را به قضاوت‌ها و داوری‌های شخصی نیالاید.
maryam nazemi
۱۳۹۷/۱/۱۲
امتیاز رو به کسروی نمیدم ولی کتابای کسروی و موجی که راه انداخت و موافقین و مخالفینش رو به عنوان بخشی از تاریخ معاصر باید شناخت
مرتضی خیری
۱۳۹۹/۸/۲
پس چرا مذهبیون کشتنش وچرا علمای اون روز عکس العملی به ترور کسروی نکردند وبه راحتی ازش گذشتند؟؟ (مرتضی)
✔️va_ka✔️
۱۳۹۶/۴/۱۱
بهتون توصیه میکنم نخرید. به خط قدیم نوشته شد اصلا خیلی چیزاش قابل فهم نیست
سعید سلطانی
۱۴۰۱/۱/۲۸
کتاب خوب و کاملی بود. روان نویسنده‌اش شاد
Amirreza Izadpanah
۱۳۹۸/۱/۳۱
عالیه در مورد ترک‌ها چیز‌های خوبی نوشته
آقای میم
۱۳۹۷/۱۰/۱۳
عالیه حتما بخونید
ZA]-[RA hastam
۱۳۹۶/۳/۲۷
خیلللللللللی عالی
مشاهده همه نظرات ۸

راهنمای مطالعه کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان

برای دریافت کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.