کتاب‌های مرتبط با کتاب تنهاترین عاشق، عاشق‌ترین تنها