کتاب‌های مرتبط با کتاب والدین اندیشمند، کودکان متفکر