معرفی و دانلود کتاب آدم و حوا

عکس جلد کتاب آدم و حوا
قیمت:
۲۰۰۰۰ تومان - 4.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome

برای دانلود قانونی کتاب آدم و حوا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب آدم و حوا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب آدم و حوا

گاهی یک اتفاق، می‌تواند همه چیز را در زندگی تغییر دهد. مارال، شخصیت اصلی کتاب آدم و حوا، اثر نشمیل قربانی، دختری است با یک زندگی معمولی که قرار است به زودی ازدواج کند و قصد دارد آخرین سفر مجردی خود را تجربه کند؛ غافل از اینکه سرنوشت دیگری برای او رقم خورده است.

درباره‌ی کتاب آدم و حوا

از همین ابتدا باید گفت که داستان زندگی مارال، داستانی عجیب و پرپیچ و خم است. او که قرار است در آینده‌ای نزدیک به خواستگار خود جواب مثبت دهد، تصمیم می‌گیرد تا برای آخرین بار به سفری مجردی برود. او وسایل خود را جمع می‌کند، به فرودگاه می‌رود و برای رفتن به کیش سوار هواپیما می‌شود؛ اما اتفاقی نامنتظره، مسیر داستان را عوض می‌کند.

سقوط هواپیما همان چیزی است که مارال نه انتظارش را داشت و نه حتی علاقه‌مند بود که به آن فکر کند. در نتیجه‌ی سقوط هواپیما، از میان تمام مسافران، تنها 10 نفر زنده ماندند که یکی از آن‌ها مارال بود. این اتفاق، مارال را در کنار کسانی قرار داد که همیشه در زندگی خود از آن‌ها متنفر بود و اعتقاد داشت که هیچ‌گاه او را درک نمی‌کنند.

در کتاب آدم و حوا، مارال با مردی به شدت مذهبی و مقید به خدا مواجه می‌شود که او نیز از سقوط جان سالم به در برده است. این ملاقات برای مارال، اگرچه عجیب و به دور از ارزش‌های اوست؛ اما او را درگیر عشقی می‌کند که به بزرگ‌ترین دوراهی مارال تبدیل خواهد شد.

کتاب آدم و حوا مناسب چه کسانی است؟

رمان آدم و حوا مناسب تمام کسانی است که به مطالعه‌ی رمان‌های عاشقانه ایرانی علاقه دارند.

در بخشی از کتاب آدم و حوا می‌خوانیم

ﺧﻮدم رو ﻟﻮس ﮐﺮدم:

- دﻋﺎم ﮐﺮدی؟

و چه قدر دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻪ ﻧﻪ. ﮐﻪ ﺑﻪ دل ﺑﯽﺗﺎﺑﻢ ﺑﮕﻢ". ﺑﺒﯿﻦ. اﯾﻦ آدم اﺻﻼً ﺑﻬﺖ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ "آره" ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻫﻮاﯾﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻪ. وﻟﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ زد ﻫﻢ ﺑﯽﺗﺎبﺗﺮم ﮐﺮد و ﻫﻢ دﻟﻢ ﺑﺪﺟﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻮای اﯾﻦ آدم رو ﺑﻪ روم ﺑﻮدن رو.

- ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺢ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪی آﻗﺎ اﻓﺘﺎد، اولین ﻧﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ ذﻫﻨﻢ اوﻣﺪﯾﻦ.

وای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ می­اوﻣﺪ ﺟﻤﻌﻢ ﻣﯽﮐﺮد. ﻣﻦ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ؟ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮددار ﺑﺎﺷﻢ. ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻏﻤﺰه ﮔﻔﺘﻢ:

- ﯾﺎدم ﺑﻮدی؟

و ﻟﺤﻦ ﭘﺮ از ﻋﻤﻘﺶ از ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻄﻢ ﮐﺮد:

- زﯾﺎد.

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺒﻮدم. ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮد ﺑﺎ دل دﺧﺘﺮ رو ﺑﻪ روش چی­کار ﻣﯽﮐﻨﻪ؟ ﻣﺒﻬﻮت ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻮدم. دﺳﺘﺶ رو ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﮔﻮﺷﻪی اﺑﺮوش رو ﻟﻤﺲ ﮐﺮد. اﻧﮕﺎر از ﺣﺮف ﺧﻮدش ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺮوش رو ﺑﺎﻻ داده ﺑﻮد:

- ﺧﺐ، ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻦ دﻋﺎﺗﻮن ﮐﻨﻢ دﯾﮕﻪ!

ﺗﻮ دﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ "دﯾﺪی ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻋﺎ ﺗﻮ ذﻫﻨﺶ ﺑﻮدی". ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اون ﺟﻤﻠﻪ رو ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ آﺳﻤﻮن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ می‌­اوﻣﺪ؟ ﺧﻮب ﻣﯽذاﺷﺖ ﺗﻮ روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮدم ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻢ دﯾﮕﻪ. ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﻪ روی ﺧﻮدم ﻧﯿﺎرم چه قدر ﺧﻮرده ﺗﻮ ذوﻗﻢ. ﺑﺮای این که ﺑﯿﺸﺘﺮ اذﯾﺘﺶ ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ:

- ﺑﺮام ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ آوردی؟

و ﺗﻮ دﻟﻢ ﺑﻬﺶ ﺧﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮام ﭼﯿﺰی ﻧیاورده ﯾﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻣﯽﺷﻪ. ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺤﻮی زد:

- آوردم. وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ اﻣﺸﺐ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دادﻧﺶ ﺑﺎﺷﻪ. ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪی ﺧﻮدﻣﻪ. اگر ﺧﻮش­تون ﻧﯿﻮﻣﺪ ﻋﻔﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب آدم و حوا
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات آئی‌سا
سال انتشار۱۴۰۱
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۵۱۶
زبانفارسی
شابک978-622-99195-8-3
موضوع کتابکتاب‌های داستان و رمان ایرانی
قیمت نسخه الکترونیک
۲۰۰۰۰ ت - 4.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب آدم و حوا

بیتا جعفری
۱۴۰۱/۸/۲۴
واقعا جالب نبود. کتاب فقط مناسب افراد بسیار مذهبیه و برای افراد عادی کسل کننده و گاهی حتی زننده هست. خیلی از دیالوگ‌ها کاملا مصنوعی و به دور از واقعیت هستند. بنظر من ارزش خواندن و حتی ارزش پرداحت مبلغ نداشت.
ارمین نا
۱۴۰۱/۸/۱۶
بسیار دقیق و عالی از فاصله‌ی اعتقادی دو نفر نوشته و بنظرم سخنانی که راجع به خدا و نماز و....
گفته میشه ارزش چند بار خوندن داره
حیات محمودی
۱۴۰۱/۷/۱۵
سلام واقعاعالی بودخیلی دوسش داشتم توصیه میکنم حتماهمه بخونن نویسنده خواننده روبهترباخدااشنامیکنه عالی بودممنون ازکتابراه
مهوش شهریاری
۱۴۰۱/۱۰/۷
خیلی خیلی رمان جذابی وقشنگی‌بود
مخصوصا شخصیت مارال باعث میشد خواننده را به دنبال خودش بکشد
بیشتر برای مذهبی‌ها جالب هست
نرگس احمد
۱۴۰۱/۱۱/۶
خیلی کتاب خوبی بود و آدم رو به خدا نزدیک می‌کرد که با توکل به خدا میشه به هرچی می‌خواهیم برسیم
آتنا یزدانی
۱۴۰۱/۱۱/۱
یه کتاب که در عین رمانتیک بسیار معنوی است و خیلی راحت و روان ادم به خدا نزدیک میکنه
Mohi
۱۴۰۱/۸/۳۰
قضا و قدر و قدرت خدا رو خیلی خوب به تصویر کشیده بود. حال آدم با خوندن کتاب واقعا خوب میشه
ام البنین حسن زاده
۱۴۰۱/۸/۲۱
کنارهم قرار گرفتن دو آدم از دو دنیای متفاوت واقعاً قشنگه بشرطی که همدیگه رو درک کنند
مینا کشفی
۱۴۰۱/۸/۳
داستان خوبی داره ولی نویسنده خیلی بد وسخیف به تصویر کشیده کلا انگار توی فضا سیر میکرده
سمیه خلیل ارجمندی
۱۴۰۱/۸/۲۵
خوشبحال مارال که نگاه خدا بهش بوده و از بنده‌های خاص خودش نصیبش کرده
parisa
۱۴۰۱/۸/۱۲
من که عاشق این کتاب شدم یکی از قشنگرین رمانهایی بود که تا حالا خوندم
نسرین عباسی
۱۴۰۱/۱۰/۲۰
داستان شیرین وآموزنده‌ای بود امیدوارم پایانش تلخ نباشه
Mary Sal
۱۴۰۱/۸/۶
کتاب واقعا خوب و جالبی هست و تو زندگی خیلیا اتفاق افتاده.
آری
۱۴۰۱/۷/۲۹
بعداز مدتها یه کتاب عالی خوندم که ارزش هزینه و وقت رو داشت
سمیرا یکه فلاح
۱۴۰۱/۶/۲۳
دست نویسنده عزیز دردنکنه بسیار قلم زیبایی دارید
مشاهده همه نظرات ۲۶

راهنمای مطالعه کتاب آدم و حوا

برای دریافت کتاب آدم و حوا و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.