انواع گردشگری روستایی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع انواع گردشگری روستایی

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 2

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 2
فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 2 ، منتشر شد. این شماره به بررسی قابلیت‌های اقتصادی و امنیتی صنعت گردشگری در تحقق سند چشم انداز 1404 و ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی، نگرش و دیدگاه گردشگران به عنوان پیش نیاز تحقق گردشگری الکترونیک می‌پردازد. گردشگری به‌ عنوان صنعتی...

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 1

دانلود فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 1
در فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار - شماره 1 ، بر ویژگی‌های کالبدی و فیزیکی روستای گازرخان از طریق روش ماتریس ایرانی، با شناسایی فعالیت‌های شکل گرفته در طرح و اثر آن در ابعاد فیزیکی و کالبدی، از طریق کارشناسان و مردم بومی، بررسی می‌شود. توسعه گردشگری روستایی در روستاها، موجب...
1