کتاب‌های فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

لیست کتاب‌های الکترونیکی منتشر شده توسط فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه