کتاب‌های مرتبط با رمان جان شیعه، اهل سنت: عاشقانه‌ای برای مسلمانان