کتاب‌های مرتبط با کتاب آشنایی با شرح وظایف پیمانکار، مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی